โรงเกลือ นครวัด นครธม กรุงพนมเปญ 5 วัน 4 คืน

5 วัน 4 คืน รับส่งด่านตลาดโรงเกลือ อ.อรัญฯ จ.สระแก้ว สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ของโลกชมมหาปราสาทนครวัด นครธม ชมทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ กรุงพนมเปญ เมืองหลวงแห่งราชอาจักรกัมพูชา

รหัสทัวร์:KVACAM-L007TH

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก: ตลาดโรงเกลือ – เสียมเรียบ ศาลเจ้าเจก เจ้าจอม – ทุ่งสังหาร – โตนเลสาบระบำอัปสรา

เช้า: ถึงตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้การต้อนรับ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ ปอยเปต ประเทศกัมพูชา นำท่านขึ้นรถปรับอากาศท้องถิ่นเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบระยะทาง 154 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

เที่ยง: บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร Angkor Amazon Restaurantจากนั้นสักการะ other-service-khmer-advisorศาลเจ้าเจ๊กเจ้าจอม  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชมพระราชวังพระเจ้าสีหนุจากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดใหม่ หรือทุ่งสังหาร เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวประสงค์ที่จะไปศึกษาเกี่ยวกับการสังหารหมู่ในกัมพูชาในยุคเขมรแดง วัดใหม่เป็นหนึ่งในสถานที่สังหารคนในยุคนั้น โดยเราสามารถเห็นหัวกะโหลกเป็นร้อยที่ถูกสังหาร นำท่านนำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองของกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ

เย็น: บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร Angkor Mondial Restaurant

เป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติพร้อมชมโชว์ ระบำอัปสรา หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นที่ ไนท์มาร์เก็ต และ ผับสตรีท เลือกซื้อของฝาก จากนั้นเชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2: บันทายศรี – นครวัด – นครธม – บายอน – ตาพรหม – พนมบาแคง

เช้า: บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี ซึ่งสร้างAngkor-Wat-3ขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงาม ชมโคปุระหรือซุ้มประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ ในภาษาเขมร เรียกว่า “บันเตีย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านๆจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ  จากนั้นนำท่านขึ้นรถแล้วเดินทางกลับสู่นครวัดระหว่างทางแวะ หมู่บ้านโอทอป หรือหมู่บ้านทำน้ำตาลที่มีชื่อเสียงของกัมพูชา อิสระกับการช้อปปิ้งน้ำตาลปึกและเครื่องจักสาน เดินทางสู่  มหาปราสาทนครวัด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น รามเกียรติ์ มหาภารตะยุทธ การยกทัพของชาวกัมพูชา และภาพการกวนเกษียรสมุทรเป็นต้น ให้ท่านอิสระกับการเก็บภาพของสิ่งมหัศจรรย์แห่งนี้

เที่ยง: บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร Khmer Charming Restaurant

บ่าย: จากนั้นเดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดาBayon_faceของพระองค์ ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคตดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกตและโชว์ในความเป็นธรรมชาติอันงดงามตระกาลตา หลังชมความสวยงามของตาพรหมแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายอน สัมผัส”รอยยิ้มบายอน” เป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาทของกัมพูชาในยุครุ่งโรจน์ คือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดใหญ่ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์พระโพธิสัตว์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชนทั่วอาราจักรแนะนำท่านเชมระเบียงคดที่มีการแกะสลักเรื่องราววิถีชิวิตของชาวกัมพูชาในสมัยโบราณ มีการค้าขาย การปติบัติขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ ได้เวลาเชิญท่านขึ้นรถสู่ เขาพนมบาแคง ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นปรางค์ปราสาทนครวัดได้อย่างชัดจากมุมหนึ่งของปราสาทพนมบาแคงด้วยครับ

เย็น: บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร Cafe Lodge Restaurant หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นที่ไนท์มาร์เก็ต และผับสตรีท เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย   เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท ณ โรงแรม

วันที่ 3:กลุ่มปราสาทเกาะแกร์– เบงมาเลีย

เช้า: หลังจากรับประทานอาหารมื้อเช้า แล้วพาเดินทางสู่กลุ่มปราสาทเกาะแกร์ “เมืองหลวงที่ถูกลืม”

หรือรู้จักว่าเมือง “โฉคครรยาร์” เมืองแห่งความรุ่งโรจน์ อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองKoh-Ker-Thom เสียมเรียบ ระยะทางประมาณ 120 กม. ..แวะชมแหล่งหินทรายเป็นแหล่งหินที่ถูกสกัดเอามาสร้างปราสาทหินต่างในเมืองพระนคร ณ อดีต ซึ่งยังเหลือร่องรอยสกัดอยู่ตราบจนถึงปัจจุบัน แล้วพาท่านชมปราสาทปรำ เป็นหนึ่งในร้อยศาสนสถานที่อยู่ในกลุ่มเกาะแกร์ หลายคนที่มาสัผัสกับปราสาทแห่งนี้ประทับใจกับความสวยงามมากที่เดียว เสนห์ของปราสาทปรำคือต้นไม้ที่ขึ้นชอนไชบนปราสาทหินดูคล้ายกับปราสาทตาพรหมที่อยู่ในเมืองพระนคร ชม ปราสาทเนียงขะเมา ชาวบ้านเห็นปราสาทหลังนี้มีสีดำเลยตั้งชื่อตามความเห็นของต้น สมัยฝรั่งเข้ามาสำรวจก็เขียนตามที่ฃาวบ้านบอกนั้นเอง แต่ไม่มีชื่อเดิมที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกแต่อย่างใดเลยครับ พาท่านชมบอน้ำศักดิ์สิทธิ์ ชาวเกาะแกร์ที่อาศัยอยู่แถวนั้นตั้งแต่โบราณเชื่อว่า ถ้าหากเอามะพร้าวโยนลงในสระน้ำ ลูกมะพร้าวก็จะไปโผล่อยู่บารายณ์ ระหาล นักประวัตติศาสตร์สันนิษฐานว่าบริเวณนี้เป็นราชวังของ พระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ชมปราสาทธม เป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ “กมรเต็ง ชค ต ราช “ เพื่ออุทิศให้กับเทพ “ตรีภูวเนศวร” ปราสาทนี้มีลักษณะเหมือนกับปิรามิดหรือที่รู้จักกันว่าเป็น “ปิรามิดแห่งเมืองพระนคร” แบ่งออกเป็น 7 ชั้น “ชั้นละ 5 เมตร “ สร้างอยู่ใจกลางเมืองหลวงเพื่ออุทิศให้กับบรรพชน และราชย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4

เที่ยง: บริการอาหารมื้อกลางวันที่ร้านหน้าปราสาทธม

บ่าย: หลังรับประทานอาหารแล้ว พาท่านชมปราสาทต่าง ๆ ในกรุง โฉคครรยาร์ ดังเช่น Beng-Maleaปราสาทลึงค์ และปราสาทกรอจับ เสร็จแล้วพาท่านเดินทางกลับสู่เมืองเสีมเรียบ และ พาท่านแวะชม เบงมาเลีย “นครวัดที่สอง” เป็นปราสาทที่มีความสวยงามและความเป็นธรรมชาติ นักประวัตติศาสตร์สันนิษฐานว่า พระเจ้าสุริยาวรมันที่ 2 “กษัตริย์ที่สร้างปราสาทนครวัด” ได้สร้างปราสาทนี้ก่อนนครวัดเพื่อเป็นแม่แบบ “Model” ของนครวัดเพราะแผนผังของปราสาทแห่งนี้มีสักษณะคล้ายคลึงกับนครวัด

เย็น: รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Khmer Charming Restaurantจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4:เสียมเรียบ– พนมเปญ– พระราชวังแขมรินท์ ตวลสะแลง

6.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมแล้วดำเนินการเช็คเอาท์ จากนั้นให้ท่าน Spean_Preah-Tihช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) ให้ท่านเลือกซื้อของฝากอาทิ ผ้าพื้นเมือง, เสื้อยืดลายนครวัด, ผ้าพันคอ และ ปลากรอบ จากนั้น จากนั้นพาท่านเดินทางสู่กรุงพนมเปญ ระยะทางจากเมืองเสียมเรียบ 314 ก.ม ใช้เวลาใน การเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง โดยผ่านผ่านจังหวัดต่างๆ ของกัมพูชาเช่น กำปงธม กำปงจาม และจังหวัดกันดาล ตามทางหลวงหมายเลข 6 ระหว่างการเดินทางสู่พนมเปญนั้น พาท่านแวะชมสะพานโบราณ สะพานพระทิศ ในเมืองกำปงกะเดย เป็นสะพานโบราณขนาดใหญ่สร้างขึ้นโดยศิลาแลง ประดับโดยราวบันไดนาค ยาว 80 ม กว้าง 14 ม มีช่องระบายน้ำ18 ช่อง และสร้างขึ้นในยุคสมัยพระเจ้า ชัยวรมันที่ ๗ ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12ระหว่างทางจากเสียมเรียบสู่พนมเปญมีสะพานโบราณประมาณ 20 แห่ง แต่สะพานพระทิศเป็นสะพานที่ใหญ่และสภาพยังสมบูรณ์ที่สุด

เที่ยง: บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร Arun Reah Restaurantในเมืองกัมปงธม

บ่าย: ออกเดินทางต่อและแวะที่พักรถเพื่อให้ท่านเข้าห้องน้ำ ที่นี้มีขายแมลงทอดต่างๆเช่น ตัวบึ้งทอด จิ้งหรีด ตั๊กแตน และกบเล็กๆ ทอดกรอบๆ กลิ่นหอมๆน่าชิมรส เมื่อถึงกรุงพนมเปญ พาท่านชมพระบรมราชวังหลวง ของกัมพูชา สร้างขึ้นกว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาในปี ค.ศ 1886 เพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์กัมพูชาและครอบครัวของพระองค์ เป็นที่รับทูตผู้มีเกียรติจากต่างประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของราช อาณาจักร เขตพระราชวังตอนบนมีพระที่นั่งเทวาวินิจฉัยหรือท้องพระโรงตั้งอยู่ตรงกลาง ผนังด้านในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ ท้องพระโรงนี้ใช้เป็นที่จัดงานพระราชพิธีราชาภิเษกกษัตริย์กัมพูชาส่วนพระเจดีย์เงินซึ่งถูกเรียกขานตามลักษณะการก่อสร้างโดยมีแผ่นพื้นทำจากแผ่นเงินกว่า 5,000 แผ่นนั้นรู้จักกันว่า วัดพระแก้วมรกด เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตสมัยศตวรรษที่17 และพระพุทธรูปทองที่หล่อด้วยทองคำบริสุทธิประดับด้วยเพชรกว่า 1 หมื่นเม็ด ปัจจุบันบริเวณเขตพระราชฐานเป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมนาท นโรดมสีหมุนีพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา หลังชมพระบรมราชวังแล้ว   พาท่านชม พิพิธภัณฑ์หถานแห่งชาติ ซึ่งอยู่ทางเหนือของพระบรมมหาราชวังพิพิธภัณฑ สถานแห่งชาติสร้างขึ้นเมื่อปี 1918 ภายในมีการจัดแสดงงานศิลปะกว่า 5,000 ตั้งแต่ศตวรรษที่7 ถึงศตวรรษที่13 มีจัดแสดงโบราณวัตถุที่งดงามและน่าประทับใจอย่างยิ่งคือ รูปหล่อพระนารายณ์บรรทมสินธุ์สำริดซี่งขุดพบที่ปราสาทแม่บุญตะวันตกในเมืองพระนคร

เย็น: บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร Seven Bright II Restaurant จากนั้นเชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อน ณ โรงแรม

วันที่ 5: คุกตวลสแลง –ทุ่งสังหารเจิงแอก–อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม–ตลาดพซาทะไม–สนามบินนานาชาติพนมเปญ

เช้า: บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักแล้วดำเนินการเช็คเอาท์ นำท่านชม tuol-sleng-1คุกตวลซะแลง(Toul Sleng) เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความโหดร้ายของเขมรแดง แต่เดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียน (วิทยาลัยตวลสะวายไพรในปี1970-1975) แต่ถูกใช้เป็นที่คุมขังและสอบสวนนักโทษของเขมรแดง ภายในมีภาพถ่ายของเหยื่อที่ถูกสังหารและอาวุธที่ใช้ในการทรมานจัดแสดงอยู่ ปี 1975-1979 วิทยาลัยแห่งนี้เปลี่ยนเป็นคุกที่เรียกกันว่า ส-21 ซึ่งห้องที่เคยเป็นห้องเรียนถูกเจ้าหน้าที่เขมรแดงก่ออิฐกั้นเป็นห้องเล็กๆ สำหรับขังและทำทารุณนักโทษในยุคนั้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ “อนุสรณ์สถานทุ่งสังหารเจิงเอก” ซึ่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นในระหว่างระบอบการปกครองของเขมรแดงในพื้น วัดแห่งนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในร้อยทุ่งสังหารทั่วประเทศกัมพูชา เขตการฆ่านี้เป็นที่ตั้งของการประหารชีวิตนักโทษที่โหดร้ายที่สุด นักโทษกว่า 17,000 คน มีหญิงชายและเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่ได้ผ่านการสอบสวนและทรมานในเรือนจำ S-21 (Toul Sleng) ในบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งนี้ เราสามารถเห็นหลุมฝังศพนักโทษที่ถูกประหาร มีเจดีย์ที่บรรจุหัวกะโหลกมนุษย์และกระดูก

เที่ยง: บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร Tonle Basak Restaurant

บ่าย: พาท่านชม วิมานเอกราช หรือ อนุสาวรีย์อิสรภาพ สร้างเพื่อเฉลิมฉลองความเป็นอิสระphnom-penh-travel-guide-khmer-advisorของกัมพูชาจากอาณานิคมของต่างชาติ.. อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างตามลักษณะลวดลายดอกบัวตูมประดับด้วยหัวพญานาค คือการออกแบบเหมือนปรางค์ปราสาทนครวัด.. อนุสาวรีย์อิสระภาพเป็นสัญลักษ์แห่งการสิ้นสุดของสงครามในกัมพูชาเช่นเดียวกับความเป็นอิสรภาพจากอาณานิคมของฝรั่งเศสนี้เอง.. ปัจจุบันอนุสารีย์แห่งนี้ใช้ในการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับวันหยุดทางการเมืองเช่นวันเอกราช (7 มกราคม) และวันรัฐธรรมนูญ (24 กันยายน).. พาท่านชมวัดพนม เป็นเนินเขาเล็กๆ เป็นที่มาของชื่อพนมเปญ.. บนเขาลูกนี้มีวัดที่สร้างในปี ค.ศ 1926 และได้รับการซ่อมแซมในปี 1998.. ตามตำนานมีว่าหลังจากน้ำท่วมหนัก ยายคนหนึ่งชื่อ โดนเปญ “ยายเปญ” พบต้นไม้บนฝั่งแม่น้ำโขงและเจอรูปปั้นพระพุทธสี่องค์ที่ซ่อนอยู่ภายในรูไม้ แล้วยายเปญได้ชวนชาวบ้านสร้างวัดเพื่อประดิษฐานพระพุธทรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่องค์นั้น.. วัดพนมเป็นศูนย์กลางของกรุงพนมเปญ.. พาท่านช้อปปิ้งที่ “พซาทะไม” เป็นตลาดที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย เช่นของที่ระลึก ผ้าไหม อัญมณี งานแกะสลัก และเสื้อผ้า เครื่องอุปโภคบริโภคอีกหลายอย่าง

15.00 น. ส่งท่านที่สนามบินนานาชาติกรุงพนมเปญโดยสวัสดิภาพและความทรงจำอันดีงาม


สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและค่าทัวร์ได้ที่:
มือถือ:+855 77 688 881  หรือ +855 12 862 081
ไลน์ ID : vuthy.kva.travel
เมล์: info@khmeradvisor.com l  khmeradvisor@gmail.com  l khmeradvisor@yahoo.com
Skype: vuthy (khmer Advisor)
เฟสบุ๊ค:http://www.facebook.com/vuthy.kva.travel
เว็บไซต์: www.khmeradvisor.com
Address: Salakanseng Village, Svaydangkom Commune , Siem Reap, Kingdom of Cambodia.

Advertisements

About นำเที่ยวทั่วกัมพูชา

This is a website of the travel agency of the Kingdom of Cambodia. At this site, you can find the information about Cambodia and what this wonderful country has to offer. Tourism in Cambodia is a major industry; it attracts over tourists. Cambodia’s cultural and diverse attractions can be attributed to its cultural diversity that reflects the country’s rich history dating as far back as the sixth century. Over the centuries, though some of the culture may have evolved, certain traditions survived the test of time and were fortunately handed down through the generations to be appreciated today. These personify the richness of a race of people who once occupy a massive part of continent Asia. KVA Travel, based in Cambodia, is an innovator and engaged company in Cambodia that focuses on the unique and specialized needs for traveler who travel to Cambodia.

Posted on July 13, 2011, in www.aboutvuthy.wordpress.com. Bookmark the permalink. Comments Off on โรงเกลือ นครวัด นครธม กรุงพนมเปญ 5 วัน 4 คืน.

Comments are closed.

%d bloggers like this: