โรงเกลือ นครวัด นครธม กรุงพนมเปญ 5 วัน 4 คืน

5 วัน 4 คืน รับส่งด่านตลาดโรงเกลือ อ.อรัญฯ จ.สระแก้ว สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ของโลกชมมหาปราสาทนครวัด นครธม ชมทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ กรุงพนมเปญ เมืองหลวงแห่งราชอาจักรกัมพูชา

รหัสทัวร์:KVACAM-L007TH

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก: ตลาดโรงเกลือ – เสียมเรียบ ศาลเจ้าเจก เจ้าจอม – ทุ่งสังหาร – โตนเลสาบระบำอัปสรา

เช้า: ถึงตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้การต้อนรับ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ ปอยเปต ประเทศกัมพูชา นำท่านขึ้นรถปรับอากาศท้องถิ่นเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบระยะทาง 154 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

เที่ยง: บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร Angkor Amazon Restaurantจากนั้นสักการะ other-service-khmer-advisorศาลเจ้าเจ๊กเจ้าจอม  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชมพระราชวังพระเจ้าสีหนุจากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดใหม่ หรือทุ่งสังหาร เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวประสงค์ที่จะไปศึกษาเกี่ยวกับการสังหารหมู่ในกัมพูชาในยุคเขมรแดง วัดใหม่เป็นหนึ่งในสถานที่สังหารคนในยุคนั้น โดยเราสามารถเห็นหัวกะโหลกเป็นร้อยที่ถูกสังหาร นำท่านนำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองของกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ

เย็น: บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร Angkor Mondial Restaurant

เป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติพร้อมชมโชว์ ระบำอัปสรา หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นที่ ไนท์มาร์เก็ต และ ผับสตรีท เลือกซื้อของฝาก จากนั้นเชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2: บันทายศรี – นครวัด – นครธม – บายอน – ตาพรหม – พนมบาแคง

เช้า: บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี ซึ่งสร้างAngkor-Wat-3ขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงาม ชมโคปุระหรือซุ้มประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ ในภาษาเขมร เรียกว่า “บันเตีย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านๆจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ  จากนั้นนำท่านขึ้นรถแล้วเดินทางกลับสู่นครวัดระหว่างทางแวะ หมู่บ้านโอทอป หรือหมู่บ้านทำน้ำตาลที่มีชื่อเสียงของกัมพูชา อิสระกับการช้อปปิ้งน้ำตาลปึกและเครื่องจักสาน เดินทางสู่  มหาปราสาทนครวัด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น รามเกียรติ์ มหาภารตะยุทธ การยกทัพของชาวกัมพูชา และภาพการกวนเกษียรสมุทรเป็นต้น ให้ท่านอิสระกับการเก็บภาพของสิ่งมหัศจรรย์แห่งนี้

เที่ยง: บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร Khmer Charming Restaurant

บ่าย: จากนั้นเดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดาBayon_faceของพระองค์ ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคตดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกตและโชว์ในความเป็นธรรมชาติอันงดงามตระกาลตา หลังชมความสวยงามของตาพรหมแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายอน สัมผัส”รอยยิ้มบายอน” เป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาทของกัมพูชาในยุครุ่งโรจน์ คือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดใหญ่ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์พระโพธิสัตว์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชนทั่วอาราจักรแนะนำท่านเชมระเบียงคดที่มีการแกะสลักเรื่องราววิถีชิวิตของชาวกัมพูชาในสมัยโบราณ มีการค้าขาย การปติบัติขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ ได้เวลาเชิญท่านขึ้นรถสู่ เขาพนมบาแคง ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นปรางค์ปราสาทนครวัดได้อย่างชัดจากมุมหนึ่งของปราสาทพนมบาแคงด้วยครับ

เย็น: บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร Cafe Lodge Restaurant หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นที่ไนท์มาร์เก็ต และผับสตรีท เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย   เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท ณ โรงแรม

วันที่ 3:กลุ่มปราสาทเกาะแกร์– เบงมาเลีย

เช้า: หลังจากรับประทานอาหารมื้อเช้า แล้วพาเดินทางสู่กลุ่มปราสาทเกาะแกร์ “เมืองหลวงที่ถูกลืม”

หรือรู้จักว่าเมือง “โฉคครรยาร์” เมืองแห่งความรุ่งโรจน์ อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองKoh-Ker-Thom เสียมเรียบ ระยะทางประมาณ 120 กม. ..แวะชมแหล่งหินทรายเป็นแหล่งหินที่ถูกสกัดเอามาสร้างปราสาทหินต่างในเมืองพระนคร ณ อดีต ซึ่งยังเหลือร่องรอยสกัดอยู่ตราบจนถึงปัจจุบัน แล้วพาท่านชมปราสาทปรำ เป็นหนึ่งในร้อยศาสนสถานที่อยู่ในกลุ่มเกาะแกร์ หลายคนที่มาสัผัสกับปราสาทแห่งนี้ประทับใจกับความสวยงามมากที่เดียว เสนห์ของปราสาทปรำคือต้นไม้ที่ขึ้นชอนไชบนปราสาทหินดูคล้ายกับปราสาทตาพรหมที่อยู่ในเมืองพระนคร ชม ปราสาทเนียงขะเมา ชาวบ้านเห็นปราสาทหลังนี้มีสีดำเลยตั้งชื่อตามความเห็นของต้น สมัยฝรั่งเข้ามาสำรวจก็เขียนตามที่ฃาวบ้านบอกนั้นเอง แต่ไม่มีชื่อเดิมที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกแต่อย่างใดเลยครับ พาท่านชมบอน้ำศักดิ์สิทธิ์ ชาวเกาะแกร์ที่อาศัยอยู่แถวนั้นตั้งแต่โบราณเชื่อว่า ถ้าหากเอามะพร้าวโยนลงในสระน้ำ ลูกมะพร้าวก็จะไปโผล่อยู่บารายณ์ ระหาล นักประวัตติศาสตร์สันนิษฐานว่าบริเวณนี้เป็นราชวังของ พระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ชมปราสาทธม เป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ “กมรเต็ง ชค ต ราช “ เพื่ออุทิศให้กับเทพ “ตรีภูวเนศวร” ปราสาทนี้มีลักษณะเหมือนกับปิรามิดหรือที่รู้จักกันว่าเป็น “ปิรามิดแห่งเมืองพระนคร” แบ่งออกเป็น 7 ชั้น “ชั้นละ 5 เมตร “ สร้างอยู่ใจกลางเมืองหลวงเพื่ออุทิศให้กับบรรพชน และราชย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4

เที่ยง: บริการอาหารมื้อกลางวันที่ร้านหน้าปราสาทธม

บ่าย: หลังรับประทานอาหารแล้ว พาท่านชมปราสาทต่าง ๆ ในกรุง โฉคครรยาร์ ดังเช่น Beng-Maleaปราสาทลึงค์ และปราสาทกรอจับ เสร็จแล้วพาท่านเดินทางกลับสู่เมืองเสีมเรียบ และ พาท่านแวะชม เบงมาเลีย “นครวัดที่สอง” เป็นปราสาทที่มีความสวยงามและความเป็นธรรมชาติ นักประวัตติศาสตร์สันนิษฐานว่า พระเจ้าสุริยาวรมันที่ 2 “กษัตริย์ที่สร้างปราสาทนครวัด” ได้สร้างปราสาทนี้ก่อนนครวัดเพื่อเป็นแม่แบบ “Model” ของนครวัดเพราะแผนผังของปราสาทแห่งนี้มีสักษณะคล้ายคลึงกับนครวัด

เย็น: รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Khmer Charming Restaurantจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4:เสียมเรียบ– พนมเปญ– พระราชวังแขมรินท์ ตวลสะแลง

6.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมแล้วดำเนินการเช็คเอาท์ จากนั้นให้ท่าน Spean_Preah-Tihช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) ให้ท่านเลือกซื้อของฝากอาทิ ผ้าพื้นเมือง, เสื้อยืดลายนครวัด, ผ้าพันคอ และ ปลากรอบ จากนั้น จากนั้นพาท่านเดินทางสู่กรุงพนมเปญ ระยะทางจากเมืองเสียมเรียบ 314 ก.ม ใช้เวลาใน การเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง โดยผ่านผ่านจังหวัดต่างๆ ของกัมพูชาเช่น กำปงธม กำปงจาม และจังหวัดกันดาล ตามทางหลวงหมายเลข 6 ระหว่างการเดินทางสู่พนมเปญนั้น พาท่านแวะชมสะพานโบราณ สะพานพระทิศ ในเมืองกำปงกะเดย เป็นสะพานโบราณขนาดใหญ่สร้างขึ้นโดยศิลาแลง ประดับโดยราวบันไดนาค ยาว 80 ม กว้าง 14 ม มีช่องระบายน้ำ18 ช่อง และสร้างขึ้นในยุคสมัยพระเจ้า ชัยวรมันที่ ๗ ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12ระหว่างทางจากเสียมเรียบสู่พนมเปญมีสะพานโบราณประมาณ 20 แห่ง แต่สะพานพระทิศเป็นสะพานที่ใหญ่และสภาพยังสมบูรณ์ที่สุด

เที่ยง: บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร Arun Reah Restaurantในเมืองกัมปงธม

บ่าย: ออกเดินทางต่อและแวะที่พักรถเพื่อให้ท่านเข้าห้องน้ำ ที่นี้มีขายแมลงทอดต่างๆเช่น ตัวบึ้งทอด จิ้งหรีด ตั๊กแตน และกบเล็กๆ ทอดกรอบๆ กลิ่นหอมๆน่าชิมรส เมื่อถึงกรุงพนมเปญ พาท่านชมพระบรมราชวังหลวง ของกัมพูชา สร้างขึ้นกว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาในปี ค.ศ 1886 เพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์กัมพูชาและครอบครัวของพระองค์ เป็นที่รับทูตผู้มีเกียรติจากต่างประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของราช อาณาจักร เขตพระราชวังตอนบนมีพระที่นั่งเทวาวินิจฉัยหรือท้องพระโรงตั้งอยู่ตรงกลาง ผนังด้านในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ ท้องพระโรงนี้ใช้เป็นที่จัดงานพระราชพิธีราชาภิเษกกษัตริย์กัมพูชาส่วนพระเจดีย์เงินซึ่งถูกเรียกขานตามลักษณะการก่อสร้างโดยมีแผ่นพื้นทำจากแผ่นเงินกว่า 5,000 แผ่นนั้นรู้จักกันว่า วัดพระแก้วมรกด เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตสมัยศตวรรษที่17 และพระพุทธรูปทองที่หล่อด้วยทองคำบริสุทธิประดับด้วยเพชรกว่า 1 หมื่นเม็ด ปัจจุบันบริเวณเขตพระราชฐานเป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมนาท นโรดมสีหมุนีพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา หลังชมพระบรมราชวังแล้ว   พาท่านชม พิพิธภัณฑ์หถานแห่งชาติ ซึ่งอยู่ทางเหนือของพระบรมมหาราชวังพิพิธภัณฑ สถานแห่งชาติสร้างขึ้นเมื่อปี 1918 ภายในมีการจัดแสดงงานศิลปะกว่า 5,000 ตั้งแต่ศตวรรษที่7 ถึงศตวรรษที่13 มีจัดแสดงโบราณวัตถุที่งดงามและน่าประทับใจอย่างยิ่งคือ รูปหล่อพระนารายณ์บรรทมสินธุ์สำริดซี่งขุดพบที่ปราสาทแม่บุญตะวันตกในเมืองพระนคร

เย็น: บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร Seven Bright II Restaurant จากนั้นเชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อน ณ โรงแรม

วันที่ 5: คุกตวลสแลง –ทุ่งสังหารเจิงแอก–อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม–ตลาดพซาทะไม–สนามบินนานาชาติพนมเปญ

เช้า: บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักแล้วดำเนินการเช็คเอาท์ นำท่านชม tuol-sleng-1คุกตวลซะแลง(Toul Sleng) เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความโหดร้ายของเขมรแดง แต่เดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียน (วิทยาลัยตวลสะวายไพรในปี1970-1975) แต่ถูกใช้เป็นที่คุมขังและสอบสวนนักโทษของเขมรแดง ภายในมีภาพถ่ายของเหยื่อที่ถูกสังหารและอาวุธที่ใช้ในการทรมานจัดแสดงอยู่ ปี 1975-1979 วิทยาลัยแห่งนี้เปลี่ยนเป็นคุกที่เรียกกันว่า ส-21 ซึ่งห้องที่เคยเป็นห้องเรียนถูกเจ้าหน้าที่เขมรแดงก่ออิฐกั้นเป็นห้องเล็กๆ สำหรับขังและทำทารุณนักโทษในยุคนั้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ “อนุสรณ์สถานทุ่งสังหารเจิงเอก” ซึ่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นในระหว่างระบอบการปกครองของเขมรแดงในพื้น วัดแห่งนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในร้อยทุ่งสังหารทั่วประเทศกัมพูชา เขตการฆ่านี้เป็นที่ตั้งของการประหารชีวิตนักโทษที่โหดร้ายที่สุด นักโทษกว่า 17,000 คน มีหญิงชายและเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่ได้ผ่านการสอบสวนและทรมานในเรือนจำ S-21 (Toul Sleng) ในบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งนี้ เราสามารถเห็นหลุมฝังศพนักโทษที่ถูกประหาร มีเจดีย์ที่บรรจุหัวกะโหลกมนุษย์และกระดูก

เที่ยง: บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร Tonle Basak Restaurant

บ่าย: พาท่านชม วิมานเอกราช หรือ อนุสาวรีย์อิสรภาพ สร้างเพื่อเฉลิมฉลองความเป็นอิสระphnom-penh-travel-guide-khmer-advisorของกัมพูชาจากอาณานิคมของต่างชาติ.. อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างตามลักษณะลวดลายดอกบัวตูมประดับด้วยหัวพญานาค คือการออกแบบเหมือนปรางค์ปราสาทนครวัด.. อนุสาวรีย์อิสระภาพเป็นสัญลักษ์แห่งการสิ้นสุดของสงครามในกัมพูชาเช่นเดียวกับความเป็นอิสรภาพจากอาณานิคมของฝรั่งเศสนี้เอง.. ปัจจุบันอนุสารีย์แห่งนี้ใช้ในการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับวันหยุดทางการเมืองเช่นวันเอกราช (7 มกราคม) และวันรัฐธรรมนูญ (24 กันยายน).. พาท่านชมวัดพนม เป็นเนินเขาเล็กๆ เป็นที่มาของชื่อพนมเปญ.. บนเขาลูกนี้มีวัดที่สร้างในปี ค.ศ 1926 และได้รับการซ่อมแซมในปี 1998.. ตามตำนานมีว่าหลังจากน้ำท่วมหนัก ยายคนหนึ่งชื่อ โดนเปญ “ยายเปญ” พบต้นไม้บนฝั่งแม่น้ำโขงและเจอรูปปั้นพระพุทธสี่องค์ที่ซ่อนอยู่ภายในรูไม้ แล้วยายเปญได้ชวนชาวบ้านสร้างวัดเพื่อประดิษฐานพระพุธทรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่องค์นั้น.. วัดพนมเป็นศูนย์กลางของกรุงพนมเปญ.. พาท่านช้อปปิ้งที่ “พซาทะไม” เป็นตลาดที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย เช่นของที่ระลึก ผ้าไหม อัญมณี งานแกะสลัก และเสื้อผ้า เครื่องอุปโภคบริโภคอีกหลายอย่าง

15.00 น. ส่งท่านที่สนามบินนานาชาติกรุงพนมเปญโดยสวัสดิภาพและความทรงจำอันดีงาม


สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและค่าทัวร์ได้ที่:
มือถือ:+855 77 688 881  หรือ +855 12 862 081
ไลน์ ID : vuthy.kva.travel
เมล์: info@khmeradvisor.com l  khmeradvisor@gmail.com  l khmeradvisor@yahoo.com
Skype: vuthy (khmer Advisor)
เฟสบุ๊ค:http://www.facebook.com/vuthy.kva.travel
เว็บไซต์: www.khmeradvisor.com
Address: Salakanseng Village, Svaydangkom Commune , Siem Reap, Kingdom of Cambodia.

Advertisements

About นำเที่ยวทั่วกัมพูชา ทัวร์กัมพูชา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ของเรานะครับ เรายินดีให้คำปรึกษาท่านในด้านท่องเที่ยวและธุรกิจแห่งกัมพูชา เราจัดทริปท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม และส่วนตัว แบบครอบครัว เพื่อนๆ องค์กรเอกชน หรือ ราชการ รับจัดประชุมสัมนา ติดต่อธุรกิจการค้า ทริปเที่ยวชมปราสาทโบราณ ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี ทริปคาราวานและพจญภัย กับท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กางเต้นท์และกิจกรรมต่างๆ ติต่อเราได้ที่ ไลน์ไอดี: 069977773 หรือ vuthyso.kva.travel โทร: +069977773 เมล์: khmeradvisor@gmail.com

Posted on July 13, 2011, in www.aboutvuthy.wordpress.com. Bookmark the permalink. Comments Off on โรงเกลือ นครวัด นครธม กรุงพนมเปญ 5 วัน 4 คืน.

Comments are closed.

%d bloggers like this: