นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืนรับส่งที่สนามบินเสียมเรียบ

ทัวร์ 3วัน2คืน สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัด นครธม บันทายสรี โตนเลสาบ  (ทะเลสาบน้ำจืด) พระอาทิตย์ตกที่พนมบาแคง รับส่งสนามบินนานาชาติเสียมเรียบ

รหัสทัวร์: KVACAM-F303TH
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก : สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ – โตนเลสาบ (ทะเลสาบน้ำจืด)- พระอาทิตย์ตกที่พนมบาแคง
11.30 น. เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้การต้อนรับท่านที่ สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ และจัดการเรื่องกระเป๋าเดินทางของท่าน จากนั้น นำท่านขึ้นรถปรับอากาศท้องถิ่นเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ระยะทาง 8 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 น.

เที่ยง.. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร Amazon Angkor Restaurant จากนั้น สักการะ ศาลเจ้าเจ๊ก – เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมพระราชวังพระเจ้าสีหนุ หลังอาหารมื้อกลางวันแล้วนำท่านนำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบ น้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองของ กัมพูชาที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้ที่รุ้จักกันว่า หมู่บ้านลอยน้ำ จากนั้นเชิญท่านขึ้น เขาพนมบาเเคง ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นปรางค์ปรา สาทนครวัดได้อย่างชัดจากมุมหนึ่งของปราสาทพนมบาแคงด้วยครับ

เย็น.. บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร Angkor Mondial Restaurant เป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์ ระบำอัปสรา จากนั้นเชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 : บันทายศรี – นครวัด – นครธม – บายอน – ตาพรหม
เช้า.. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักแล้วนำคณะสู่ ปราสาทบันทายศรี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงาม ชมโคปุระหรือซุ้มประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ ในภาษาเขมร เรียกว่า “บันเตีย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ จากนั้นนำท่านขึ้นรถแล้วเดินทางกลับสู่นครวัดระหว่างทางแวะ หมู่บ้านโอทอป หรือหมู่บ้านทำน้ำตาลที่มีชื่อเสียงของกัมพูชา อิสระกับการช้อปปิ้งน้ำตาลปึกและเครื่องจักสาน เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น รามเกียรติ์ มหาภารตะยุทธ การยกทัพของชาวกัมพูชา และภาพการกวนเกษียรสมุทรเป็นต้น ให้ท่านอิสระกับการเก็บภาพของสิ่งมหัศจรรย์แห่งนี้

เที่ยง.. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Khmer Charming Restaurant

จากนั้นเดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดาของพระองค์ ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคตดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกตและ โชว์ในความเป็นธรรมชาติอันงดงามตระกาลตา หลังชมความสวยงามของตาพรหมแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายอน สัมผัส”รอยยิ้มบายอน” เป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาทของกัมพูชาในยุครุ่งโรจน์ คือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดใหญ่ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์พระโพธิสัตว์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชนทั่วอาราจักรแนะนำท่านเชม ระเบียงคดที่มีการแกะสลักเรื่องราววิถีชิวิตของชาวกัมพูชาในสมัยโบราณ มีการค้าขาย การปติบัติขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ

เย็น.. บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร Cafe Lodge Restaurant หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นที่ไนท์มาร์เก็ต และผับสตรีท เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท ณ โรงแรม


วันที่ 3: ศูนย์ศิลปาชีพอังกอร์ – ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) – สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ
เช้า.. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมแล้วดำเนินการเช็คเอาท์ นำท่านขึ้นรถเดินทางสู่ ศูนย์ศิลปาชีพอังกอร์ ชมฝีมือวาดภาพของคนใบ้และเด็กกำพร้า ชมแกะสลักหิน ทองแดง เงิน และไม้แกละสลัก เลือกซื้อสิ่งเหล่านี้ในหอจัดจำหน่าย จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาด เก่า) ให้ท่านเลือกซื้อของฝากอาทิ ผ้าพื้นเมือง, เสื้อยืดลายนครวัด, ผ้าพันคอ และ ปลากรอบ 10.00 น. ส่งท่านกลับสนามบินโดยสวัสดิภาพและความทรงจำอันดีงามในทริปครั้งนี้


สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและค่าทัวร์ได้ที่:
มือถือ:+855 77 688 881  หรือ +855 12 862 081
ไลน์ ID : vuthy.kva.travel
เมล์: info@khmeradvisor.com l  khmeradvisor@gmail.com  l khmeradvisor@yahoo.com
Skype: vuthy (khmer Advisor)
เฟสบุ๊ค:http://www.facebook.com/vuthy.kva.travel
เว็บไซต์: www.khmeradvisor.com
Address: Salakanseng Village, Svaydangkom Commune , Siem Reap, Kingdom of Cambodia.

Advertisements

About นำเที่ยวทั่วกัมพูชา

This is a website of the travel agency of the Kingdom of Cambodia. At this site, you can find the information about Cambodia and what this wonderful country has to offer. Tourism in Cambodia is a major industry; it attracts over tourists. Cambodia’s cultural and diverse attractions can be attributed to its cultural diversity that reflects the country’s rich history dating as far back as the sixth century. Over the centuries, though some of the culture may have evolved, certain traditions survived the test of time and were fortunately handed down through the generations to be appreciated today. These personify the richness of a race of people who once occupy a massive part of continent Asia. KVA Travel, based in Cambodia, is an innovator and engaged company in Cambodia that focuses on the unique and specialized needs for traveler who travel to Cambodia.

Posted on July 14, 2011, in www.aboutvuthy.wordpress.com. Bookmark the permalink. Comments Off on นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืนรับส่งที่สนามบินเสียมเรียบ.

Comments are closed.

%d bloggers like this: