ทัวร์ 4 วัน 3 คืน รับ-ส่งด่านอรัญฯ นครวัด พนมเปญ

4วัน 3 คืน สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ของโลก มหาปราสาทนครวัด นครธม และ พนมเปญเมืองหลวงแห่งราชอาจักรกัมพูชา เดินทางโดยรถบัสปรัอากาศ

รหัสทัวร์: KVACAM-L007TH

วันแรก: ตลาดโรงเกลือ –เสียมเรียบ –ศาลเจ้าเจก เจ้าจอม –ทุ่งสังหาร -โตนเลสาบ -ระบำอัปสรา
เช้า ถึง ตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้การต้อนรับ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ ปอยเปต ประเทศกัมพูชา นำท่านขึ้นรถปรับอากาศท้องถิ่นเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบระยะทาง 154 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร Angkor Amazon Restaurant จากนั้นสักการะ ศาลเจ้าเจ๊กเจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมพระราชวังพระเจ้าสีหนุ จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่วัดใหม่ หรือ ทุ่งสังหาร เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวประสงค์ที่จะไปศึกษาเกี่ยวกับการสังหารหมู่ใน กัมพูชาในยุคเขมรแดง วัดใหม่เป็นหนึ่งในสถานที่สังหารคนในยุคนั้น โดยเราสามารถเห็นหัวกะโหลกเป็นร้อยที่ถูกสังหาร นำท่านนำท่านเดินทางสู่ โตนเลสา หรือ ทะเลสาบน้ำจืดที่ ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองของ กัมพูชาที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเสียมเรียบ

เย็น รับประทานอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร Angkor Mondial Restaurant เป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์ ระบำอัปสรา หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นที่ ไนท์มาร์เก็ต และ ผับสตรีท เลือกซื้อของฝาก จากนั้นเชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่2: บันทายศรี – นครวัด – นครธม – บายอน – ตาพรหม – บาแคง

เช้า: บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี ซึ่ง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงาม ชมโคปุระหรือซุ้มประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ ในภาษาเขมร เรียกว่า “บันเตีย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านๆจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ จากนั้นนำท่านขึ้นรถแล้วเดินทางกลับสู่นครวัดระหว่างทางแวะ หมู่บ้านโอทอป หรือหมู่บ้านทำน้ำตาลที่มีชื่อเสียงของกัมพูชา อิสระกับการช้อปปิ้งน้ำตาลปึกและเครื่องจักสาน เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น รามเกียรติ์ มหาภารตะยุทธ การยกทัพของชาวกัมพูชา และภาพการกวนเกษียรสมุทรเป็นต้น ให้ท่านอิสระกับการเก็บภาพของสิ่งมหัศจรรย์แห่งนี้

เที่ยง: บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร Khmer Charming Restaurant

จากนั้นเดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดาของ พระองค์ ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคตดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกตและ โชว์ในความเป็นธรรมชาติอันงดงามตระกาลตา หลังชมความสวยงามของตาพรหมแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายอน สัมผัส”รอยยิ้มบายอน” เป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาทของกัมพูชาในยุครุ่งโรจน์ คือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดใหญ่ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์พระโพธิสัตว์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชนทั่วอาราจักรแนะนำท่านเชม ระเบียงคดที่มีการแกะสลักเรื่องราววิถีชิวิตของชาวกัมพูชาในสมัยโบราณ มีการค้าขาย การปติบัติขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ ได้เวลาเชิญท่านขึ้นรถสู่ เขาพนมบาแคง ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นปรางค์ปรา สาทนครวัดได้อย่างชัดจากมุมหนึ่งของปราสาทพนมบาแคงด้วยครับ

เย็น: บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร Cafe Lodge Restaurant หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นที่ไนท์มาร์เก็ต และผับสตรีท เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท ณ โรงแรม

วันที่ 3: เสียมเรียบ– พนมเปญ– พระราชวังแขมรินท์ – ตวลสะแลง
6.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงพนมเปญ ระยะ ทางห่างออกจากเมืองเสียมเรียบ 314 ก.ม ใช้เวลาใน การเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง โดยผ่านผ่านจังหวัดต่างๆ ของกัมพูชาเช่น กัมปงธม กัมปงจาม และ จังหวัดกันดาล ตามทางหลวงหมายเลข 6 แวะชมสะพานโบราณ “สะพานพระทิศ” ในเมืองกัมปงกะเดย เป็นสะพานโบราณขนาดใหญ่สร้างจากศิลาแลง ประดับโดยราวบันไดนาค ยาว 80 ม กว้าง 14 ม มีช่องระบายน้ำ18 ช่อง และสร้างขึ้นในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แวะที่พักรถที่นี้มีขายแมลงทอดต่างๆเช่น ตัวบึ้งทอด จิ้งหรีด ตั๊กแตน ทอดกรอบๆ กลิ่นหอมน่าชิมรส

เที่ยง:บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Suriya Restaurant (พนมเปญ) นำท่านชม พระบรมราชวังหลวง ของกัมพูชา สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1886 เพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์กัมพูชาและครอบครัวของพระองค์ เป็นที่รับทูตจากต่างประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของราชอาณาจักร เขตพระราชวังตอนบนมีพระที่นั่งเทวาวินิจฉัยหรือท้องพระโรงตั้งอยู่ตรงกลาง ผนังด้านในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ ท้องพระโรงนี้ใช้เป็นที่จัดงานพระราชพิธีราชาภิเษกกษัตริย์กัมพูชา ชม พระเจดีย์เงิน ซึ่งถูกเรียกขานตามลักษณะการก่อสร้างโดยมีแผ่นพื้นทำจากแผ่นเงินกว่า 5,000 แผ่นนั้นรู้จักกันว่า “วัดพระแก้วมรกต” เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตสมัยศตวรรษที่17 และพระพุทธรูปทองที่หล่อด้วยทองคำบริสุทธิประดับด้วยเพชรกว่า 1 หมื่อนเม็ด  ปัจจุบันบริเวณเขตพระราชฐานเป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมนาทนโรดมสีหมุนีพระ มหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ชมคุกตวลซะแลง (Toul Sleng) เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความโหดร้ายของเขมรแดง แต่เดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียน (วิทยาลัยตวลสะวายไพรในปี1970-1975) แต่ถูกใช้เป็นที่คุมขังและสอบสวนนักโทษของเขมรแดง ชมภาพถ่ายของเหยื่อที่ถูกสังหารและอาวุธที่ใช้ในการทรมานจัดแสดงอยู่

เย็น: บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร Seven Bright II Restaurant จากนั้นเชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อน ณ โรงแรม

วันที่ 4: พนมเปญ –ปอยเปด – ตลาดโรงเกลือ
รับ ประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมแล้วเช็คเอาท์ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ชายแดน กัมพูชา-ไทย โดยผ่านเมืองพระตะบอง ผ่านเมืองกำปงชนัง เป็นเมืองที่มีชื่อในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในเรือน แวะซื้อของที่ระลึกที่สลักจากหินสีที่เมืองโพธิสัตว์ เป็นแหล่งหินสีที่มีชื่อเสียงในกัมพูชา นอกจากนี้ยังมีงานแกะสลักจากไม้กฤษณาที่มีความงดงาม เดินทางถึงเมืองโพธิสัตว์รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร… จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ เมื่อถึงปอยเปต แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี แล้วดำเนินการผ่านแดนกลับสู่ตลาดโรงเกลือ ให้เวลาท่านซื้อหาสินค้าราคาถูก

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและค่าทัวร์ได้ที่:
มือถือ:+855 77 688 881  หรือ +855 12 862 081
ไลน์ ID : vuthy.kva.travel
เมล์: info@khmeradvisor.com l  khmeradvisor@gmail.com  l khmeradvisor@yahoo.com
Skype: vuthy (khmer Advisor)
เฟสบุ๊ค:http://www.facebook.com/vuthy.kva.travel
เว็บไซต์: www.khmeradvisor.com
Address: Salakanseng Village, Svaydangkom Commune , Siem Reap, Kingdom of Cambodia.

Advertisements

About นำเที่ยวทั่วกัมพูชา

This is a website of the travel agency of the Kingdom of Cambodia. At this site, you can find the information about Cambodia and what this wonderful country has to offer. Tourism in Cambodia is a major industry; it attracts over tourists. Cambodia’s cultural and diverse attractions can be attributed to its cultural diversity that reflects the country’s rich history dating as far back as the sixth century. Over the centuries, though some of the culture may have evolved, certain traditions survived the test of time and were fortunately handed down through the generations to be appreciated today. These personify the richness of a race of people who once occupy a massive part of continent Asia. KVA Travel, based in Cambodia, is an innovator and engaged company in Cambodia that focuses on the unique and specialized needs for traveler who travel to Cambodia.

Posted on July 19, 2011, in www.aboutvuthy.wordpress.com. Bookmark the permalink. Comments Off on ทัวร์ 4 วัน 3 คืน รับ-ส่งด่านอรัญฯ นครวัด พนมเปญ.

Comments are closed.

%d bloggers like this: