ทัวร์ 3 วัน 2 คืน ชมครวัด นครธม พนมกุเลน

3 วัน 2 คืน สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ของโลก มหาปราสาทนครวัด นครธม เทวาลัยใต้น้ำ โบสถ์ลอยฟ้า และน้ำตกพนมกุเลน

รหัสทัวร์:KVACAM-L004TH

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก: ตลาดโรงเกลือ – เสียมเรียบ – โตนเลสาบ  – ระบำอัปสรา

เช้า :    ถึงตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้การต้อนรับ นำท่านAng-Chek-Ang-Chom1ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ ปอยเปต ประเทศกัมพูชา นำท่านขึ้นรถปรับอากาศท้องถิ่นเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบระยะทาง 154 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

เที่ยง :    บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร Amazon Angkor Restaurantจากนั้นสักการะ ศาลเจ้าเจ๊ก เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมพระราชวังพระเจ้าสีหนุจากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองของกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบApsara

เย็น:    นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเสียมเรียบและรับประทานอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร Angkor Mondial Restaurantเป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติพร้อมชมโชว์ ระบำอัปสรา หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นที่ ไนท์มาร์เก็ต และผับสตรีท เลือกซื้อของฝาก จากนั้นเชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 : บันทายศรี – นครวัด – นครธม – บายอน – ตาพรหม – พระอาทิตย์ตกที่พนมบาแคง

เช้า :    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักแล้วนำคณะสู่ ปราสาทบันทายศรี ซึ่งสร้างขึ้นAngkor-Wat-3ในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงาม ชมโคปุระหรือซุ้มประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ ในภาษาเขมร เรียกว่า “บันเตีย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านๆจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ  จากนั้นนำท่านขึ้นรถแล้วเดินทางกลับสู่นครวัดระหว่างทางแวะหมู่บ้านโอทอป หรือหมู่บ้านทำน้ำตาลที่มีชื่อเสียงของกัมพูชา อิสระกับการช้อปปิ้งน้ำตาลปึกและเครื่องจักสาน เดินทางสู่ มหาปราสาทนครวัด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น รามเกียรติ์ มหาภารตะยุทธ การยกทัพของชาวกัมพูชา และภาพการกวนเกษียรสมุทรเป็นต้น ให้ท่านอิสระกับการเก็บภาพของสิ่งมหัศจรรย์แห่งนี้

เที่ยง :     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Khmer Charming Restaurant จากนั้นเดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดาของพระองค์ ชมต้นสะปงBayon_faceขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคตดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกตและโชว์ในความเป็นธรรมชาติอันงดงามตระกาลตา หลังชมความสวยงามของตาพรหมแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายอน สัมผัส ”รอยยิ้มบายอน” เป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาทของกัมพูชาในยุครุ่งโรจน์ คือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดใหญ่ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์พระโพธิสัตว์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชนทั่วอาราจักรแนะนำท่านเชมระเบียงคดที่มีการแกะสลักเรื่องราววิถีชิวิตของชาวกัมพูชาในสมัยโบราณ มีการค้าขาย การปติบัติขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ แล้วเชิญท่านขึ้น เขาพนมบาแคง ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นปรางค์ปราสาทนครวัดได้อย่างชัดจากมุมหนึ่งของปราสาทพนมบาแคงด้วยครับ

เย็น:  บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร Cafe Lodge Restaurant หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นที่ ไนท์มาร์เก็ต และผับสตรีท เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย   เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท ณ โรงแรม … ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3 :  พนมกุเลน – เทวาลัยใต้น้ำ – โบสถ์ลอยฟ้า – น้ำตกพนมกุเลน – โรงเกลือ

เช้า :  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักแล้วเช็คเอาท์ที่พัก จากนั้นนำคณะเดินทางสู่เขา Kulen_Waterfall-200-x-116พนมกุเลน“เขาลิ้นจี่” บนเทือกเขาพนมกุเลนเป็นต้นน้ำลำธารที่ไหลผ่านรูปสลักเชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ ซึ่งใช้ในการพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒสัจติยาและพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ “พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี” พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักกัมพูชาอีกด้วย นำท่านชม วัดพระองค์ธม หรือ โบสถ์ลอยฟ้า มีพระพุทธรูปองค์ทีแกะสลักก้อนหินขนาดใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขึ้นโดยฐานยังเป็นก้อนหินอยู่ จากนั้นนำท่านชม เทวาลัยใต้น้ำ เชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของสรรพชีวิต ซึ่งมีศิวลึงค์นั้นก็คืออวัยวะเพศชายแทนให้พระศิวะ และฐานโยนีที่ล้อมรอบศิวลึงค์ก็คืออวัยวะเพศของเพศหญิง ชาวฮินดูเชื่อว่าตราบใดที่อวัยวะทั้งสองยังอยู่ด้วยกัน ตราบนั้นโลกจะอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง ศิวลึงค์และโยนีที่แกะใต้น้ำแห่งนี้มีประมาณ 1000 กว่าองค์

เที่ยง :   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Pka Chan Restaurant ใกล้น้ำตก จากนั้นให้ท่านอิสระกับการชมน้ำตกที่ไหลลงเป็นม่านท่ามกลางราวไพรที่โอบล้อมและเป็นสถานที่นี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้

บ่าย  :  ออกเดินทางกลับสู่ชายแดนโดยสวัสดิภาพและความทรงจำอันดีงาม

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและค่าทัวร์ได้ที่:
มือถือ:+855 77 688 881  หรือ +855 12 862 081
ไลน์ ID : vuthy.kva.travel
เมล์: info@khmeradvisor.com l  khmeradvisor@gmail.com  l khmeradvisor@yahoo.com
Skype: vuthy (khmer Advisor)
เฟสบุ๊ค:http://www.facebook.com/vuthy.kva.travel
เว็บไซต์: www.khmeradvisor.com
Address: Salakanseng Village, Svaydangkom Commune , Siem Reap, Kingdom of Cambodia.

Advertisements

About ไกด์ วุฒิ

This is a website of the travel agency of the Kingdom of Cambodia. At this site, you can find the information about Cambodia and what this wonderful country has to offer. Tourism in Cambodia is a major industry; it attracts over tourists. Cambodia’s cultural and diverse attractions can be attributed to its cultural diversity that reflects the country’s rich history dating as far back as the sixth century. Over the centuries, though some of the culture may have evolved, certain traditions survived the test of time and were fortunately handed down through the generations to be appreciated today. These personify the richness of a race of people who once occupy a massive part of continent Asia. KVA Travel, based in Cambodia, is an innovator and engaged company in Cambodia that focuses on the unique and specialized needs for traveler who travel to Cambodia.

Posted on July 20, 2011, in www.aboutvuthy.wordpress.com. Bookmark the permalink. Comments Off on ทัวร์ 3 วัน 2 คืน ชมครวัด นครธม พนมกุเลน.

Comments are closed.

%d bloggers like this: