ทัวร์ 3 วัน 2 คืน รับส่งด่านอรัญฯ – ตลาดโรงเกลือ

ทัวร์ 3 วัน 2 คืนชมมรดกโลกแห่งเมืองพระนคร ชมสิ่งมหัศจรรย์ของนครวัด นครธม ตามพรหม บันทายศรี

รหัสทัวร์: KVACAM-L003TH

วันแรก: โรงเกลือ – เสียมเรียบ – ชมพระอาทิตย์อัสดงที่พนมบาแคง – โชว์ระบำอัปสรา

8.00 น. รับคณะที่ชายแดนตรงจุดนัดหมาย ณ ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญฯ จ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทขะแมร์แอดไวเซอร์ทัวร์จะจัดการเรื่องกระเป๋า เดินทางของท่านและอำนวยความสะดวกในเรื่องผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านพิธีที่ด่านแล้วเดินทางเข้าสู่เมืองเสียมเรียบโดยรถปรับอากาศตามถนน หมายเลข 6 ระยะทาง 154 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ตามเส้นทางผ่านเมืองต่าง ๆ ของกัมพูชา โดยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นทำหน้าที่บรรยายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศ กัมพูชา และประวัติศาสต์ตลอดการเดินทาง 11.30 น. ถึงเมืองเสียมเรียบนำท่านเดินทางสู่ศาลคู่บ้านคู่เมืองของเสียมเรียบ (ศาลหลักเมือง) เพื่อสักการะพระองค์เจก-พระองค์จอม เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ชาวกัมพูชาแวะเวียนกันมาสักการะกันอย่างไม่ขาดลาย และสักการะศาลพญายม “พระยมบาล” ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้กันนั้น ชาวบ้านเรียกว่า “ย่าเทพ” เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์คู่กับศาล พระองค์เจก พระองค์จอม 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Amazone Angkor Restaurant ในเมืองเสียมเรียบ (Set menu) 13.30 น. หลังอาหารมื้อกลางวันแล้วนำท่านเช็คอินโรงแรมเก็บกระเป๋าเดินทางของท่านและพักผ่อนตามอัธยาศัย 13.30 น. พร้อมที่จะขึ้นรถเดินทางสู่วัดใหม่ หรือทุ่งสังหาร ทุ่งสังหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในร้อยทุ่งสังหารที่มีอยู่ทั่วประเทศกัมพูชา ซึ่งครั้งหนึ่งกัมพูชาตกอยู่ใต้อำนาจการปกครองของเขมรแดง  ณ ยุคนั้นสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาล และสำนักงาน ต่าง ๆ ฯลฯ ได้กลายเป็นห้องขังนักโทษที่ถูกตั้งข้อหาว่ากบฏ ในยุคนั้นชาวกัมพูชาถูกสังหารและตายเกือบสามล้านคนสาเหตุเนื่องจากการทำงาน หนักและป่วยไม่มียารักษา ทุ่งสังหารวัดใหม่ยังคงเหลือร่องรอยจากการสังหารหมู่เช่น รูปถ่าย และหัวกะโหลก… หลังชมทุ่งสังหารและฟังประวัติเขมรแดงจากไกด์แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่เมือง พระนครโดยแวะซื้อตั๋วชมปราสาท ณ ที่ขายตั๋ว นำพาท่านปีนเขา พนมบาแค็ง เป็นภูเขาลูกหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางของเมือง “ศรียโสธรปุระ” เมืองหลวงโบราณในสมัยพระนครบางตำราเรียกว่า(ภูเขากลาง).. พนมบา แค็งเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมืองเสียมเรียบ ท่านสามารถมองเห็นทั่วเมืองเพราะเป็นมุมสูงที่อยู่ใกล้เมืองที่สุด นอกจากนั้นยังเห็นสนามบินนานาชาติ เมืองนครธม บารายแม่บุญตะวันตกและมองเห็นยอดปราสาทนครวัดได้อย่างอย่างชัดเจน บนเขาพนมบาแค็งมีปราสาทหลังหนึ่งมีอายุกาลมาผันกว่าปีและเป็นจุดชมพระอาทิตย์อัสดงที่นิยมที่สุดของนักท่องเที่ยวอีกด้วย 18.00 น. พร้อมที่จะรวมคณะขึ้นรถและกลับสู่เมืองเสียมเรียบ 18.30 น. อาหารมื้อค่ำมื้อนี้รับประทาน ณ ภัตตาคาร Angkor Mondial Restaurant (Buffet) พร้อมชมการแสดงระบำอัปสราศิลปะนาฏศิลป์” ของกัมพูชา “การแสดงจัดที่ภัตตาคารนั้นเอง” เสร็จแล้วพาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักและราตรีสวัสดิ์


วันที่ 2:  ตาพรหม – นครธม – นครวัด – บันทายศรี – ช้อปปิ้งสิ้นค้าโอท็อป
8.00 น. หลังอาหารมื้อเช้าในห้องอาหารของโรงแรมแล้วพร้อมที่จะขึ้นรถเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1ชม. บันทายศรีสร้างขึ้นในบริเวณที่ตั้งของเมืองเก่าชื่อ“อิศวรปุระ”เพื่ออุทิศ ถวายให้กับศาสนาฮินดูสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 967 โดยพราหมณ์ ชื่อ ยัชญวราหะ ตอนปลายของสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 และแล้วเสร็จในสมัย พระเจ้าชัยวรมันที่ 5 “พระราชโอรสของพระองค์”.. ปรางค์องค์กลางของปราสาทบันทายศรีในสมัยโบราณเคยประดิษฐานศิวลึงค์ชื่อ “ตรีภูวนมเหศวร” หมายความว่า พระอีศวรผู้เป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสาม บันทายศรีเป็นปราสาทที่มีขนาดเล็กสร้างด้วยหินทรายสีชมพูซึ่งหายาก เนื่องจากความสวยงามละเอียดอ่อนบันทายศรีเลยได้ชายาว่าเป็น “รัตนชาติแห่งศิลปะของกัมพูชา”เพราะความสวยงามและฝีมือแกะสลักนี้เอง นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนแล้วอดที่จะชมความสวยงามของปราสาทหินศรีชมพูนี้ ไม่ได้ หลังชมศาสนสถานศิลาสีชมพูนี้แล้วพาท่านเดินทางกลับสู่เมืองพระนคร ระหว่างทางนั้นจะนำท่านแวะซื้อน้ำตาลปึกและเครื่องจักสารที่ชาวบ้านวางขายอยู่ริมถนนเหมือนกับสินค้าโอท็อปที่ผลิต ขึ้นโดยฝีมือของชาวบ้านและวางขายในราคาเป็นกันเอง ให้ท่านช้อปสินค้าโอท็อปตามอัธยาศัย หลังช้อปสินค้าโอท็อปแล้วนำท่านสัมผัสกับความอลังการของ มหาปราสาทนครวัด เป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนครห่างจากเมืองนครหลวง(นครธม)เพียงแค่ ๑.๕ กม. นครวัดสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้น คริสต์ศตวรรษที่ 12 (ค.ศ 1113-1150) เพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธ.. นครวัดเชื่อว่าเป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา โดยเราสามารถพบเห็นรูปปราสาทนครวัดที่ปรากฏในธงชาติของกัมพูชาหลายยุคหลาย สมัย.. อิสระกับการเก็บภาพแห่งความสวยงามและมหัศจรรย์ ของมุมต่าง ๆ ”โดยมีไกด์แนะนำ” สิ่งที่แนะนำท่านคือภาพสลักนางอัปสรยิ้มเห็นฟัน ในบริเวณปราสาทนครวัดมีเพียงองค์เดี่ยว หรือพูดได้ว่า 1 ใน 1800 กว่าองค์ อีกมุมที่ต้องเก็บภาพเป็นที่ระลึกหรือถือว่าเป็นภาพไฮไลท์ของนครวัดคือตรง ริมสระน้ำเป็นเงาปราสาทนครวัดสะท้อนในน้ำและปรางค์ 5 ยอด นอกจากนั้นยังมีภาพนางอัปสรเซ็กซี่ที่สุดที่นุ่งกางเกงขาสั้น ขึ้นชั้น 3 เป็นชั้นสูงที่สุดของนครวัดเพือชมบรรยากาศและวิวอันสวยงามโดยรอบมหาปราสาท แห่งนี้.. 12.30 น. บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหาร Cafe Lodge Restaurant…13.30 น. หลังอาหารมื้อเที่ยงแล้วนำท่านขึ้นรถและมุ่งสู่เมือง นครธม เป็นเมืองหลวงโบราณของอาณาจักรกัมพูชาที่สถาปนาขึ้นหลังได้รับชัยชนะเหนือ ชาวจามที่เคยรุกรานเข้าเมืองพระนครแล้วยึดครอง 4 ปี ระหว่างปี ค.ศ 1177 ถึง ปี ค.ศ 1181 กษัตริย์องค์มหาราช (พระเจ้าชัยวรมันที่ 7) ได้สถาปนาเมืองหลวงขึ้นมาใหม่ซึ่งมีความหมายอมตะที่ล้อมด้วยคูเมืองและกำแพง อันเข้มแข็งเพื่อป้องกันข้าศึก.. แวะถ่ายรูปสะพานนาคราช “ประตูใต้” เป็นหนึ่งใน 5 ประตูของเมืองนครธม ที่นี้มีรูปปั้นเทพและอสูรฉุดพญานาคจำลองจากนิยายเรื่องการกวนเกษียรสมุทร ของศาสนาฮินดู.. ซุ้มประตูใต้ของเมืองนครธมเป็นภาพสลัก “พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร” มีอยู่ครบทั้ง 5 และมีลักษณะคล้ายๆกัน หลังถ่ายรูปประตูใต้แล้วนำท่านขึ้นรถเข้าสู่เมืองยิ้ม “เมืองนครธม” และชม ปราสาทบายอน ถือว่าเป็นปราสาทสำคัญแห่งหนึ่งของอาณาจักรกัมพูชา สร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาอุทิศให้นิกายมหายานในยุคของพระมหา กษัตริย์พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 บางคนเรียกเมืองนครธมธมว่า “ดินแดนแห่งรอยยิ้ม” ซึ่งปราสาทบายอนและโดยรอบเมืองโบราณแห่งนี้มีหน้าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศว รทั้งหมดรวมเป็น 216 หน้า มีรอยยิ้มที่แตกต่างกันแต่ความหมายเดียวกันนั้นก็คือ ความเมตตา กรุณานี้เอง.. บายอนมีชื่อเดิมว่า “ชัยคีรี”.. แนะนำท่านเดิน วนชมระเบียงทิศใต้เป็นภาพสลักที่ผู้แกะสลักอธิบายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของ ชาวกัมพูชาในสมัยนั้น ร่วมมีการประมง, ล่าสัตว์, เลี้ยงลูก, การค้าขาย, การละเล่นต่าง ๆ และการพนัน ฯลฯ ผู้มาเที่ยวชมปราสาทบายอนย่อมไม่พลาดที่จะเดินเลาะชมภาพสลักเหล่านี้และหลาย คนเพลินจนคิดว่าเขาก็อยู่ในเหตุการนั้นด้วย.. นำท่านขึ้นสู่ชั้น3ถ่ายภาพจมูกชนกันกับพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เป็นที่นิยมที่สุดของนักท่องเที่ยวทั้งคนท้องถิ่นและต่างชาติเพราะถือว่า เป็นไฮไลท์ของปราสาทบายอนเช่นกัน..ชมบายอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำท่านชม ปราสาทบาปวน ศาสนหถานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณเมืองนครธม เนื่องจากความทรุดโทรมจากการทำลายโดยฝีมือคนและธรรมชาติบาปวนถูกปิดไม่ให้ เข้าชมมานานหลายปีเพื่อบูรณะและเพิ่งเปิดให้เข้าชมเป็นทางการในไม่กี่ปีมา นี้ ตัวปราสาทบาปวนหากท่านไปยืนมองจากทิศ ตะวันตกของปราสาทจะเห็นเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางไสยาสน์ หลังจากนั้นนำท่านเดินชมสนามหลวงซึ่ในบริเวณนั้นมีลานช้าง พลับพลาพระมหากษัตริย์ และลานพระเจ้าขี้เรื้อน หลังชมสนามหลวงแล้วนำท่านขึ้นรถและเดินทางสู่ปราสาทตาพรหมตาม ศิลาจารึกกล่าวว่าตาพรหมมีชื่อเดิมว่า “ราชวิหาร” สร้างขึ้นในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายให้พระราชมารดาของพระองค์คือพระนางชัยจุฑามณีนี้เอง สมัยโบราณตาพรหมถูกประดิษฐานเทวรูปอีก 260 องค์ซึ่งอุทิศให้พระบรมวงค์ศานุวงค์ ตาพรหมเป็นปราสาทที่ได้รับความประทับใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากใครๆ ก็อยากมาสัมผัสกับเสน่ห์ของโบราณสถานแห่งนี้โดยเฉพาะความเป็นธรรมชาติ ตาพรหมมีต้นไม้เนื้ออ่อนชนิดหนึ่งชาวกัมพูชาเรียกว่า “ต้นสปง” และต้นไทรขึ้นชอนไชโดยทั่ว หลังชมตาพรหมแล้วนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเสียมเรียบ 18.00 น. บริการอาหารมือค่ำ ณ ร้านอาหาร Rainbow Restaurant

วันที่ 3: โตนเลสาบ – ตลาดพซาจ๊ะซ – ตลาดโรงเกลือ
หลังเช็คเอาท์โรงแรมแล้วนำท่านเปลียนบรรยากาศจากการชมโบราณสถานสู่ความเป็นธรรมชาติ โดย พาท่านเดินทางสู่โตนเลสาบ “แม่น้ำจืด” ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของประเทศกัมพูชา มีพื้นที่ประมาณ 15,000 ตารางกิโลเมตร ความลึกโดยเฉลี่ย อยู่ที่ 10 เมตรในช่วงหน้าฝน ทะเลสาบเขมรเกิดจากแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำโขง ไหลผ่านประเทศต่าง ๆ มีความยาวถึง 4880 กิโลเมตรจากภูเขาหิมาลัย แม่น้ำจืดครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัดของกัมพูชาได้แก่ จ. กัมปงธม จ.กัมปงชนัง จ. โพธิสัตว์ จ. พระตะบอง จ. เสียมเรียบ และบันทายมีชัย เป็นทะเลสาบที่มีปลาน้ำจืดชุกชุมประมาณกว่า 500 ชนิด จึงมีชาวกัมพูชาเป็นจำนวนมากที่ประกอบอาชีพประมงในบริเวณทะเลสาบแห่งนี้..พา ท่านล่องเรือชมวิธีชีวิตของชาวประมงที่อาศัยอยู่ในบ้านแพที่ถูกย้ายไปมาตาม ฤดูกาลหรือตามระดับน้ำขึ้นลงซึ่งเรียบว่าหมู่บ้านลอยน้ำ “Floating Village”. หลังชมความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตแล้ว พาท่านช้อปปิ้งที่ตลาดพซาจะซ “The old market” เป็นตลาดที่อยู่กลางเมืองเสียมเรียบ อาคารที่อยู่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นอาคารที่สร้างสมัยอาณานิคม.. นักท่องเที่ยวนิยมมาช้อปปิ้งตลาดแห่งนี้เพื่อซื้อของที่ระลึก.. ตลาดนี้มีวางขายกับข้าว อาหารสำหรับคนท้องถิ่นและสินค้าหลายชนิดเช่น เสื้อผ้าก๊อบ ร้องเท้าและของที่ระลึกต่างๆ นานาชนิด.. บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร Khmer Charming Restaurant พาท่านเดินทางสู่ชายแดน กัมพูชา-ไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจและความทรงจำอันดีงามของทริปครั้งนี้…

..

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและค่าทัวร์ได้ที่:
มือถือ:+855 77 688 881  หรือ +855 12 862 081
ไลน์ ID : vuthy.kva.travel
เมล์: info@khmeradvisor.com l  khmeradvisor@gmail.com  l khmeradvisor@yahoo.com
Skype: vuthy (khmer Advisor)
เฟสบุ๊ค:http://www.facebook.com/vuthy.kva.travel
เว็บไซต์: www.khmeradvisor.com
Address: Salakanseng Village, Svaydangkom Commune , Siem Reap, Kingdom of Cambodia.

Advertisements

About นำเที่ยวทั่วกัมพูชา

This is a website of the travel agency of the Kingdom of Cambodia. At this site, you can find the information about Cambodia and what this wonderful country has to offer. Tourism in Cambodia is a major industry; it attracts over tourists. Cambodia’s cultural and diverse attractions can be attributed to its cultural diversity that reflects the country’s rich history dating as far back as the sixth century. Over the centuries, though some of the culture may have evolved, certain traditions survived the test of time and were fortunately handed down through the generations to be appreciated today. These personify the richness of a race of people who once occupy a massive part of continent Asia. KVA Travel, based in Cambodia, is an innovator and engaged company in Cambodia that focuses on the unique and specialized needs for traveler who travel to Cambodia.

Posted on May 24, 2012, in www.aboutvuthy.wordpress.com. Bookmark the permalink. Comments Off on ทัวร์ 3 วัน 2 คืน รับส่งด่านอรัญฯ – ตลาดโรงเกลือ.

Comments are closed.

%d bloggers like this: