ทัวร์ 3 วัน 2 คืน รับส่งด่านอรัญฯ – ตลาดโรงเกลือ

ทัวร์ 3 วัน 2 คืนชมมรดกโลกแห่งเมืองพระนคร ชมสิ่งมหัศจรรย์ของนครวัด นครธม ตามพรหม บันทายศรี

รหัสทัวร์: KVACAM-L003TH

วันแรก: โรงเกลือ – เสียมเรียบ – ชมพระอาทิตย์อัสดงที่พนมบาแคง – โชว์ระบำอัปสรา

8.00 น. รับคณะที่ชายแดนตรงจุดนัดหมาย ณ ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญฯ จ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทขะแมร์แอดไวเซอร์ทัวร์จะจัดการเรื่องกระเป๋า เดินทางของท่านและอำนวยความสะดวกในเรื่องผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านพิธีที่ด่านแล้วเดินทางเข้าสู่เมืองเสียมเรียบโดยรถปรับอากาศตามถนน หมายเลข 6 ระยะทาง 154 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ตามเส้นทางผ่านเมืองต่าง ๆ ของกัมพูชา โดยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นทำหน้าที่บรรยายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศ กัมพูชา และประวัติศาสต์ตลอดการเดินทาง 11.30 น. ถึงเมืองเสียมเรียบนำท่านเดินทางสู่ศาลคู่บ้านคู่เมืองของเสียมเรียบ (ศาลหลักเมือง) เพื่อสักการะพระองค์เจก-พระองค์จอม เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ชาวกัมพูชาแวะเวียนกันมาสักการะกันอย่างไม่ขาดลาย และสักการะศาลพญายม “พระยมบาล” ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้กันนั้น ชาวบ้านเรียกว่า “ย่าเทพ” เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์คู่กับศาล พระองค์เจก พระองค์จอม 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Amazone Angkor Restaurant ในเมืองเสียมเรียบ (Set menu) 13.30 น. หลังอาหารมื้อกลางวันแล้วนำท่านเช็คอินโรงแรมเก็บกระเป๋าเดินทางของท่านและพักผ่อนตามอัธยาศัย 13.30 น. พร้อมที่จะขึ้นรถเดินทางสู่วัดใหม่ หรือทุ่งสังหาร ทุ่งสังหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในร้อยทุ่งสังหารที่มีอยู่ทั่วประเทศกัมพูชา ซึ่งครั้งหนึ่งกัมพูชาตกอยู่ใต้อำนาจการปกครองของเขมรแดง  ณ ยุคนั้นสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาล และสำนักงาน ต่าง ๆ ฯลฯ ได้กลายเป็นห้องขังนักโทษที่ถูกตั้งข้อหาว่ากบฏ ในยุคนั้นชาวกัมพูชาถูกสังหารและตายเกือบสามล้านคนสาเหตุเนื่องจากการทำงาน หนักและป่วยไม่มียารักษา ทุ่งสังหารวัดใหม่ยังคงเหลือร่องรอยจากการสังหารหมู่เช่น รูปถ่าย และหัวกะโหลก… หลังชมทุ่งสังหารและฟังประวัติเขมรแดงจากไกด์แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่เมือง พระนครโดยแวะซื้อตั๋วชมปราสาท ณ ที่ขายตั๋ว นำพาท่านปีนเขา พนมบาแค็ง เป็นภูเขาลูกหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางของเมือง “ศรียโสธรปุระ” เมืองหลวงโบราณในสมัยพระนครบางตำราเรียกว่า(ภูเขากลาง).. พนมบา แค็งเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมืองเสียมเรียบ ท่านสามารถมองเห็นทั่วเมืองเพราะเป็นมุมสูงที่อยู่ใกล้เมืองที่สุด นอกจากนั้นยังเห็นสนามบินนานาชาติ เมืองนครธม บารายแม่บุญตะวันตกและมองเห็นยอดปราสาทนครวัดได้อย่างอย่างชัดเจน บนเขาพนมบาแค็งมีปราสาทหลังหนึ่งมีอายุกาลมาผันกว่าปีและเป็นจุดชมพระอาทิตย์อัสดงที่นิยมที่สุดของนักท่องเที่ยวอีกด้วย 18.00 น. พร้อมที่จะรวมคณะขึ้นรถและกลับสู่เมืองเสียมเรียบ 18.30 น. อาหารมื้อค่ำมื้อนี้รับประทาน ณ ภัตตาคาร Angkor Mondial Restaurant (Buffet) พร้อมชมการแสดงระบำอัปสราศิลปะนาฏศิลป์” ของกัมพูชา “การแสดงจัดที่ภัตตาคารนั้นเอง” เสร็จแล้วพาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักและราตรีสวัสดิ์


วันที่ 2:  ตาพรหม – นครธม – นครวัด – บันทายศรี – ช้อปปิ้งสิ้นค้าโอท็อป
8.00 น. หลังอาหารมื้อเช้าในห้องอาหารของโรงแรมแล้วพร้อมที่จะขึ้นรถเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1ชม. บันทายศรีสร้างขึ้นในบริเวณที่ตั้งของเมืองเก่าชื่อ“อิศวรปุระ”เพื่ออุทิศ ถวายให้กับศาสนาฮินดูสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 967 โดยพราหมณ์ ชื่อ ยัชญวราหะ ตอนปลายของสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 และแล้วเสร็จในสมัย พระเจ้าชัยวรมันที่ 5 “พระราชโอรสของพระองค์”.. ปรางค์องค์กลางของปราสาทบันทายศรีในสมัยโบราณเคยประดิษฐานศิวลึงค์ชื่อ “ตรีภูวนมเหศวร” หมายความว่า พระอีศวรผู้เป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสาม บันทายศรีเป็นปราสาทที่มีขนาดเล็กสร้างด้วยหินทรายสีชมพูซึ่งหายาก เนื่องจากความสวยงามละเอียดอ่อนบันทายศรีเลยได้ชายาว่าเป็น “รัตนชาติแห่งศิลปะของกัมพูชา”เพราะความสวยงามและฝีมือแกะสลักนี้เอง นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนแล้วอดที่จะชมความสวยงามของปราสาทหินศรีชมพูนี้ ไม่ได้ หลังชมศาสนสถานศิลาสีชมพูนี้แล้วพาท่านเดินทางกลับสู่เมืองพระนคร ระหว่างทางนั้นจะนำท่านแวะซื้อน้ำตาลปึกและเครื่องจักสารที่ชาวบ้านวางขายอยู่ริมถนนเหมือนกับสินค้าโอท็อปที่ผลิต ขึ้นโดยฝีมือของชาวบ้านและวางขายในราคาเป็นกันเอง ให้ท่านช้อปสินค้าโอท็อปตามอัธยาศัย หลังช้อปสินค้าโอท็อปแล้วนำท่านสัมผัสกับความอลังการของ มหาปราสาทนครวัด เป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนครห่างจากเมืองนครหลวง(นครธม)เพียงแค่ ๑.๕ กม. นครวัดสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้น คริสต์ศตวรรษที่ 12 (ค.ศ 1113-1150) เพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธ.. นครวัดเชื่อว่าเป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา โดยเราสามารถพบเห็นรูปปราสาทนครวัดที่ปรากฏในธงชาติของกัมพูชาหลายยุคหลาย สมัย.. อิสระกับการเก็บภาพแห่งความสวยงามและมหัศจรรย์ ของมุมต่าง ๆ ”โดยมีไกด์แนะนำ” สิ่งที่แนะนำท่านคือภาพสลักนางอัปสรยิ้มเห็นฟัน ในบริเวณปราสาทนครวัดมีเพียงองค์เดี่ยว หรือพูดได้ว่า 1 ใน 1800 กว่าองค์ อีกมุมที่ต้องเก็บภาพเป็นที่ระลึกหรือถือว่าเป็นภาพไฮไลท์ของนครวัดคือตรง ริมสระน้ำเป็นเงาปราสาทนครวัดสะท้อนในน้ำและปรางค์ 5 ยอด นอกจากนั้นยังมีภาพนางอัปสรเซ็กซี่ที่สุดที่นุ่งกางเกงขาสั้น ขึ้นชั้น 3 เป็นชั้นสูงที่สุดของนครวัดเพือชมบรรยากาศและวิวอันสวยงามโดยรอบมหาปราสาท แห่งนี้.. 12.30 น. บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหาร Cafe Lodge Restaurant…13.30 น. หลังอาหารมื้อเที่ยงแล้วนำท่านขึ้นรถและมุ่งสู่เมือง นครธม เป็นเมืองหลวงโบราณของอาณาจักรกัมพูชาที่สถาปนาขึ้นหลังได้รับชัยชนะเหนือ ชาวจามที่เคยรุกรานเข้าเมืองพระนครแล้วยึดครอง 4 ปี ระหว่างปี ค.ศ 1177 ถึง ปี ค.ศ 1181 กษัตริย์องค์มหาราช (พระเจ้าชัยวรมันที่ 7) ได้สถาปนาเมืองหลวงขึ้นมาใหม่ซึ่งมีความหมายอมตะที่ล้อมด้วยคูเมืองและกำแพง อันเข้มแข็งเพื่อป้องกันข้าศึก.. แวะถ่ายรูปสะพานนาคราช “ประตูใต้” เป็นหนึ่งใน 5 ประตูของเมืองนครธม ที่นี้มีรูปปั้นเทพและอสูรฉุดพญานาคจำลองจากนิยายเรื่องการกวนเกษียรสมุทร ของศาสนาฮินดู.. ซุ้มประตูใต้ของเมืองนครธมเป็นภาพสลัก “พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร” มีอยู่ครบทั้ง 5 และมีลักษณะคล้ายๆกัน หลังถ่ายรูปประตูใต้แล้วนำท่านขึ้นรถเข้าสู่เมืองยิ้ม “เมืองนครธม” และชม ปราสาทบายอน ถือว่าเป็นปราสาทสำคัญแห่งหนึ่งของอาณาจักรกัมพูชา สร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาอุทิศให้นิกายมหายานในยุคของพระมหา กษัตริย์พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 บางคนเรียกเมืองนครธมธมว่า “ดินแดนแห่งรอยยิ้ม” ซึ่งปราสาทบายอนและโดยรอบเมืองโบราณแห่งนี้มีหน้าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศว รทั้งหมดรวมเป็น 216 หน้า มีรอยยิ้มที่แตกต่างกันแต่ความหมายเดียวกันนั้นก็คือ ความเมตตา กรุณานี้เอง.. บายอนมีชื่อเดิมว่า “ชัยคีรี”.. แนะนำท่านเดิน วนชมระเบียงทิศใต้เป็นภาพสลักที่ผู้แกะสลักอธิบายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของ ชาวกัมพูชาในสมัยนั้น ร่วมมีการประมง, ล่าสัตว์, เลี้ยงลูก, การค้าขาย, การละเล่นต่าง ๆ และการพนัน ฯลฯ ผู้มาเที่ยวชมปราสาทบายอนย่อมไม่พลาดที่จะเดินเลาะชมภาพสลักเหล่านี้และหลาย คนเพลินจนคิดว่าเขาก็อยู่ในเหตุการนั้นด้วย.. นำท่านขึ้นสู่ชั้น3ถ่ายภาพจมูกชนกันกับพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เป็นที่นิยมที่สุดของนักท่องเที่ยวทั้งคนท้องถิ่นและต่างชาติเพราะถือว่า เป็นไฮไลท์ของปราสาทบายอนเช่นกัน..ชมบายอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำท่านชม ปราสาทบาปวน ศาสนหถานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณเมืองนครธม เนื่องจากความทรุดโทรมจากการทำลายโดยฝีมือคนและธรรมชาติบาปวนถูกปิดไม่ให้ เข้าชมมานานหลายปีเพื่อบูรณะและเพิ่งเปิดให้เข้าชมเป็นทางการในไม่กี่ปีมา นี้ ตัวปราสาทบาปวนหากท่านไปยืนมองจากทิศ ตะวันตกของปราสาทจะเห็นเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางไสยาสน์ หลังจากนั้นนำท่านเดินชมสนามหลวงซึ่ในบริเวณนั้นมีลานช้าง พลับพลาพระมหากษัตริย์ และลานพระเจ้าขี้เรื้อน หลังชมสนามหลวงแล้วนำท่านขึ้นรถและเดินทางสู่ปราสาทตาพรหมตาม ศิลาจารึกกล่าวว่าตาพรหมมีชื่อเดิมว่า “ราชวิหาร” สร้างขึ้นในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายให้พระราชมารดาของพระองค์คือพระนางชัยจุฑามณีนี้เอง สมัยโบราณตาพรหมถูกประดิษฐานเทวรูปอีก 260 องค์ซึ่งอุทิศให้พระบรมวงค์ศานุวงค์ ตาพรหมเป็นปราสาทที่ได้รับความประทับใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากใครๆ ก็อยากมาสัมผัสกับเสน่ห์ของโบราณสถานแห่งนี้โดยเฉพาะความเป็นธรรมชาติ ตาพรหมมีต้นไม้เนื้ออ่อนชนิดหนึ่งชาวกัมพูชาเรียกว่า “ต้นสปง” และต้นไทรขึ้นชอนไชโดยทั่ว หลังชมตาพรหมแล้วนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเสียมเรียบ 18.00 น. บริการอาหารมือค่ำ ณ ร้านอาหาร Rainbow Restaurant

วันที่ 3: โตนเลสาบ – ตลาดพซาจ๊ะซ – ตลาดโรงเกลือ
หลังเช็คเอาท์โรงแรมแล้วนำท่านเปลียนบรรยากาศจากการชมโบราณสถานสู่ความเป็นธรรมชาติ โดย พาท่านเดินทางสู่โตนเลสาบ “แม่น้ำจืด” ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของประเทศกัมพูชา มีพื้นที่ประมาณ 15,000 ตารางกิโลเมตร ความลึกโดยเฉลี่ย อยู่ที่ 10 เมตรในช่วงหน้าฝน ทะเลสาบเขมรเกิดจากแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำโขง ไหลผ่านประเทศต่าง ๆ มีความยาวถึง 4880 กิโลเมตรจากภูเขาหิมาลัย แม่น้ำจืดครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัดของกัมพูชาได้แก่ จ. กัมปงธม จ.กัมปงชนัง จ. โพธิสัตว์ จ. พระตะบอง จ. เสียมเรียบ และบันทายมีชัย เป็นทะเลสาบที่มีปลาน้ำจืดชุกชุมประมาณกว่า 500 ชนิด จึงมีชาวกัมพูชาเป็นจำนวนมากที่ประกอบอาชีพประมงในบริเวณทะเลสาบแห่งนี้..พา ท่านล่องเรือชมวิธีชีวิตของชาวประมงที่อาศัยอยู่ในบ้านแพที่ถูกย้ายไปมาตาม ฤดูกาลหรือตามระดับน้ำขึ้นลงซึ่งเรียบว่าหมู่บ้านลอยน้ำ “Floating Village”. หลังชมความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตแล้ว พาท่านช้อปปิ้งที่ตลาดพซาจะซ “The old market” เป็นตลาดที่อยู่กลางเมืองเสียมเรียบ อาคารที่อยู่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นอาคารที่สร้างสมัยอาณานิคม.. นักท่องเที่ยวนิยมมาช้อปปิ้งตลาดแห่งนี้เพื่อซื้อของที่ระลึก.. ตลาดนี้มีวางขายกับข้าว อาหารสำหรับคนท้องถิ่นและสินค้าหลายชนิดเช่น เสื้อผ้าก๊อบ ร้องเท้าและของที่ระลึกต่างๆ นานาชนิด.. บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร Khmer Charming Restaurant พาท่านเดินทางสู่ชายแดน กัมพูชา-ไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจและความทรงจำอันดีงามของทริปครั้งนี้…

..

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและค่าทัวร์ได้ที่:
มือถือ:+855 77 688 881  หรือ +855 12 862 081
ไลน์ ID : vuthy.kva.travel
เมล์: info@khmeradvisor.com l  khmeradvisor@gmail.com  l khmeradvisor@yahoo.com
Skype: vuthy (khmer Advisor)
เฟสบุ๊ค:http://www.facebook.com/vuthy.kva.travel
เว็บไซต์: www.khmeradvisor.com
Address: Salakanseng Village, Svaydangkom Commune , Siem Reap, Kingdom of Cambodia.

Advertisements

About นำเที่ยวทั่วกัมพูชา ทัวร์กัมพูชา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ของเรานะครับ เรายินดีให้คำปรึกษาท่านในด้านท่องเที่ยวและธุรกิจแห่งกัมพูชา เราจัดทริปท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม และส่วนตัว แบบครอบครัว เพื่อนๆ องค์กรเอกชน หรือ ราชการ รับจัดประชุมสัมนา ติดต่อธุรกิจการค้า ทริปเที่ยวชมปราสาทโบราณ ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี ทริปคาราวานและพจญภัย กับท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กางเต้นท์และกิจกรรมต่างๆ ติต่อเราได้ที่ ไลน์ไอดี: 069977773 หรือ vuthyso.kva.travel โทร: +069977773 เมล์: khmeradvisor@gmail.com

Posted on May 24, 2012, in www.aboutvuthy.wordpress.com. Bookmark the permalink. Comments Off on ทัวร์ 3 วัน 2 คืน รับส่งด่านอรัญฯ – ตลาดโรงเกลือ.

Comments are closed.

%d bloggers like this: