ทัวร์ Trekking 3 วัน 2 คืน พนมกุเลน บึงมาลา

ทัวร์ Adventure 3 วัน 1 คืน รับส่งชายแดนลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว – เสียมเรียบ – กบาลสะเปียน – พนมกุเลน – เปิงกมนู – บึงมาลา

ระหัสทัวร์ KVACAM-L501TH
โปรแกรมคราวๆ
วันแรก
8.00 น. ด่านอรัญฯ – เสียมเรียบ -ศาลหลักเมือง – ทานมื้อเที่ยง – กบาลสะเปียน – ทานมื้อเย็น – ส่งที่พัก
วันที่สอง
พนมกุเลน – วัดพระกราล – สระช้าง – ทานมื้อเที่ยง(อาหารกล่อง)-ถ้ำค้างคาว – วัดพระองค์ธม – ศิวลึงค์พันองค์ – น้ำตกพนมกุเลน – ทานมื้อค่ำ – ส่งที่พัก
วันที่สาม
เปิงกมนู – ภาพสลักพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ – พระพิฆเนศ – โอทะมอดับ-ทานมื้อเที่ยง-ปราสาทเบงมาลา-อรัญฯ

***ทริปออกเดินทางได้ทุกวันเป็นทัวร์ส่วนตัวผู้เดินทางยิ่งหลายคนค่าทัวร์ยิ่งลดลงครับผม
รายละเอียดการเดินทาง..
วันแรก: ตลาดโรงเกลือ – เสียมเรียบ – กบาลสะเปียน
เช้า.. เจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับคณะที่นัดหมาย ณ ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญฯ จ.สระแก้ว จัดการKbal-Speanเรื่องกระเป๋า เดินทางของท่านแล้วอำนวยความสะดวกในการทำพิธีผ่าน ตม. ทั้งฝั่งไทยและกัมพูชา จากนั้นเดินทางสู่เสียมเรียบ เมืองวัฒนธรรมและแหล่งมรดกโลก 12.00 น. บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร Amazon Angkor Restaurant จากนั้นเดินทางสู่ กบาลสะเปียน ลำธานแห่งความร่มรื่นเปรียบเสมือนสวรรค์บนพื้นภพหรือสรวงสวรรค์ของเหล่า เทพเจ้าที่มีศิวลึงค์นับร้อยซ่อนตัวอยู่ใต้สายน้ำตลอดเส้นทาง อิสระกับการเก็บภาพ 18.00 น. บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร Angkor Mondial Restaurant พร้อมชมการแสดงระบำอัปสรา จากนั้นเดินทางสู่ที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่2: พนมกุเลน – วัดพระกราล – สระช้าง – โบสถ์ลอยฟ้า – เทวาลัยใต้น้ำ – นำตกพนมกุเลน
เช้า.. หลังอาหารมื้อเช้าในห้องอาหารของโรงแรมแล้ว พร้อมกันที่ล็อบบี้แล้วขึ้นรถเดินทางสู่ พนมกุเลน Srah-Damreiหนึ่ง ของลำธานแห่งความร่มรื่นเช่นเดี่ยวกันกับกบาลสะเปียน ถึงวัพระองค์ธม ให้ท่านเตรียมสัมภาระที่จะต้องนำติดตัวดังเช่น  กล้องถ่ายรูป หมวก… เพื่อเตรียมตัวกับการเดินป่า จากนั้นนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างสู่วัดพระกราลเส้น ทางเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนัก แวะสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้าน นำท่านสักการะพระพุทธรูปวัดพระกราลและร่องรอยความเป็นมาของชื่อพระกราลที่ ยังเห็นได้อย่างชัดเจน บริเวณนี้ท่านสามารถมองเห็นเมืองเสียมเรียบแม้ห่างหลายกิโลเมตร นอกจากนั้นยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอากาศบริสุทธิ์เพิ่มพลังให้ผู้มาเยี่ยม ชมสถานที่แห่งนี้ จากนั้นขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ต่อไปที่ สระช้าง ที่มีรูปปั้นช้าง กบ และสิงห์  เปรียบเสมือนกับผู้พิทักษ์แห่งราวป่า ณ คีรีบรรพต การเดินทางสู่สระช้างอาจจะต้องเดินบางและซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปด้วย ให้ท่านชมอัศจรรย์รูปปั้นช้างตัวใหญ่กว่าตัวคนหลายเท่า รูปปั้นกบ และสิงห์ที่มีมาเป็นพันปีในป่าแห่งนี้ จากนั้นนำท่านชมถ้ำ ค้างคาว การเข้าชมแนะนำให้ท่านนำไฟฉายติดตัวมาด้วยเนื่องจากในถ้ำมืด ในถ้ำมีค้างคาวอาศัยอยู่เยอะชาวบ้านตั้งชื่อ Budhha_reclineตาม ที่เห็นเลย ปัจจุบันบริเวณนี้กลายเป็นที่สมาธิของพระจำพรรษาเพราะเป็นที่เงียบสงบ 12.00 น. อาหารมื้อเที่ยงวันนี้เป็นแบบปิคนิค “อาหารกล่อง” ปูเสื่อที่เตรียมไว้ให้.. จากนั้นเดินทางกลับสู่วัดพระองค์ธม สักการะ โบสถ์ลอยฟ้า รูปปั้นพระพุทธรูปขนาดใหญ่แกะจากก้อนหินธรรมชาติสูงกว่าสิบเมตรเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์มีอายุกาลหลายร้อยปี จากนั้นชม เทวาลัยใต้น้ำ หรือ สหัรรษลึงค์ที่แกะสลักใต้สายน้ำมีขนาดเล็กและใหญ่ตลอดลำธาร น้ำในลำธารนี้ชาวกัมพูชาเชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ ใช้ในการพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒสัจติยา และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาอีกด้วย ให้ท่านอิสระกับน้ำตกตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางกลับสู่เสียมเรียบ 18.00 น. บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร … อยู่ในบริเวณผับสตรีท หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นที่ไนท์มาร์เก็ต และผับสตรีท เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย    เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท ณ โรงแรม
วันที่3: เปิงกมนู – บึงมาลา – โรงเกลือ
เช้า.. หลังอาหารเช้าในห้องอาหารโรงแรมแล้ว พร้อมกันที่ลอบบี้และเช็คเอาท์ จากนั้นขึ้นรถสู่เปิงกมนูชมอัศจรรย์แกะสลักพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ และพระพิฆเนศที่แกะสลักมาพันกว่าปี (การเข้าชมเปิงกมนูมีอยู่สองทางเลือก 1. ลงจากรถแล้วเดินเท้าPerng-Komnu_Visnuประมาณ 3 กิโลเมตร 2.จอดรถไว้ในอำเภอสวายเลอและนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างประมาณ 5 กิโลเมตร) .. หลังชมเปิงกมนูแล้วเดินทางกลับสู่เส้นทางเดิมโดยแวะชมโอทะมอดับ ที่เป็นร่องรอยสกัดหิน เป็นแหล่งตัดหินดาดน้ำเชิงเขาพนมกุเลน สันนิษฐานว่าหินที่ถูกตัดแล้วนำมาสร้างเทวสถานในสมัยโบราณ  จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารมื้อเที่ยง ณ ร้านอาหารหน้าปราสาทบึงมาลา แล้วเชิญท่านชมปราสาทบึงมาลา “นครวัดแห่งทิศตะวันออก” มหาปราสาทกลางดง ที่มีลวดลายคล้ายปราสาทนครวัด แต่ตัวปราสาทถูกทำลายโดยธรรมชาติเนื่องจากเทวสถานแห่งนี้ถูกทอดทิ้งมาหลายร้อยปี เดินชมภาพแกะสลักเกี่ยวกับนิยายในศาสนาฮินดู และเก็บภาพอันสวยงามเต็มด้วยธรรมชาติ จากนั้นนำท่านขึ้นรถกลับสู่ชายแดนโดยสวัสดิภาพและความทรงจำอันดีงาม…
—ติดต่อสอบถามค่าบริการได้นะครับ .. ทัวร์หมู่คณะ ทัวร์ส่วนตัว ดูงาน ติดต่อธุรกิจ จองรถ ที่พัก..
มือถือ:+855 77 688 881  หรือ +855 69 977 773
ไลน์ ID : vuthy.kva.travel
เมล์: info@khmeradvisor.com , khmeradvisor@gmail.com  
เฟสบุ๊ค:http://www.facebook.com/vuthy.kva.travel
http://www.khmeradvisor.com
http://www.kva.travel.com
Advertisements

About นำเที่ยวทั่วกัมพูชา ทัวร์กัมพูชา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ของเรานะครับ เรายินดีให้คำปรึกษาท่านในด้านท่องเที่ยวและธุรกิจแห่งกัมพูชา เราจัดทริปท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม และส่วนตัว แบบครอบครัว เพื่อนๆ องค์กรเอกชน หรือ ราชการ รับจัดประชุมสัมนา ติดต่อธุรกิจการค้า ทริปเที่ยวชมปราสาทโบราณ ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี ทริปคาราวานและพจญภัย กับท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กางเต้นท์และกิจกรรมต่างๆ ติต่อเราได้ที่ ไลน์ไอดี: 069977773 หรือ vuthyso.kva.travel โทร: +069977773 เมล์: khmeradvisor@gmail.com

Posted on July 3, 2013, in www.aboutvuthy.wordpress.com and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.

%d bloggers like this: