ทัวร์ Trekking 3 วัน 2 คืน พนมกุเลน บึงมาลา

ทัวร์ Adventure 3 วัน 1 คืน รับส่งชายแดนลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว – เสียมเรียบ – กบาลสะเปียน – พนมกุเลน – เปิงกมนู – บึงมาลา

ระหัสทัวร์ KVACAM-L501TH
โปรแกรมคราวๆ
วันแรก
8.00 น. ด่านอรัญฯ – เสียมเรียบ -ศาลหลักเมือง – ทานมื้อเที่ยง – กบาลสะเปียน – ทานมื้อเย็น – ส่งที่พัก
วันที่สอง
พนมกุเลน – วัดพระกราล – สระช้าง – ทานมื้อเที่ยง(อาหารกล่อง)-ถ้ำค้างคาว – วัดพระองค์ธม – ศิวลึงค์พันองค์ – น้ำตกพนมกุเลน – ทานมื้อค่ำ – ส่งที่พัก
วันที่สาม
เปิงกมนู – ภาพสลักพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ – พระพิฆเนศ – โอทะมอดับ-ทานมื้อเที่ยง-ปราสาทเบงมาลา-อรัญฯ

***ทริปออกเดินทางได้ทุกวันเป็นทัวร์ส่วนตัวผู้เดินทางยิ่งหลายคนค่าทัวร์ยิ่งลดลงครับผม
รายละเอียดการเดินทาง..
วันแรก: ตลาดโรงเกลือ – เสียมเรียบ – กบาลสะเปียน
เช้า.. เจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับคณะที่นัดหมาย ณ ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญฯ จ.สระแก้ว จัดการKbal-Speanเรื่องกระเป๋า เดินทางของท่านแล้วอำนวยความสะดวกในการทำพิธีผ่าน ตม. ทั้งฝั่งไทยและกัมพูชา จากนั้นเดินทางสู่เสียมเรียบ เมืองวัฒนธรรมและแหล่งมรดกโลก 12.00 น. บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร Amazon Angkor Restaurant จากนั้นเดินทางสู่ กบาลสะเปียน ลำธานแห่งความร่มรื่นเปรียบเสมือนสวรรค์บนพื้นภพหรือสรวงสวรรค์ของเหล่า เทพเจ้าที่มีศิวลึงค์นับร้อยซ่อนตัวอยู่ใต้สายน้ำตลอดเส้นทาง อิสระกับการเก็บภาพ 18.00 น. บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร Angkor Mondial Restaurant พร้อมชมการแสดงระบำอัปสรา จากนั้นเดินทางสู่ที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่2: พนมกุเลน – วัดพระกราล – สระช้าง – โบสถ์ลอยฟ้า – เทวาลัยใต้น้ำ – นำตกพนมกุเลน
เช้า.. หลังอาหารมื้อเช้าในห้องอาหารของโรงแรมแล้ว พร้อมกันที่ล็อบบี้แล้วขึ้นรถเดินทางสู่ พนมกุเลน Srah-Damreiหนึ่ง ของลำธานแห่งความร่มรื่นเช่นเดี่ยวกันกับกบาลสะเปียน ถึงวัพระองค์ธม ให้ท่านเตรียมสัมภาระที่จะต้องนำติดตัวดังเช่น  กล้องถ่ายรูป หมวก… เพื่อเตรียมตัวกับการเดินป่า จากนั้นนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างสู่วัดพระกราลเส้น ทางเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนัก แวะสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้าน นำท่านสักการะพระพุทธรูปวัดพระกราลและร่องรอยความเป็นมาของชื่อพระกราลที่ ยังเห็นได้อย่างชัดเจน บริเวณนี้ท่านสามารถมองเห็นเมืองเสียมเรียบแม้ห่างหลายกิโลเมตร นอกจากนั้นยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอากาศบริสุทธิ์เพิ่มพลังให้ผู้มาเยี่ยม ชมสถานที่แห่งนี้ จากนั้นขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ต่อไปที่ สระช้าง ที่มีรูปปั้นช้าง กบ และสิงห์  เปรียบเสมือนกับผู้พิทักษ์แห่งราวป่า ณ คีรีบรรพต การเดินทางสู่สระช้างอาจจะต้องเดินบางและซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปด้วย ให้ท่านชมอัศจรรย์รูปปั้นช้างตัวใหญ่กว่าตัวคนหลายเท่า รูปปั้นกบ และสิงห์ที่มีมาเป็นพันปีในป่าแห่งนี้ จากนั้นนำท่านชมถ้ำ ค้างคาว การเข้าชมแนะนำให้ท่านนำไฟฉายติดตัวมาด้วยเนื่องจากในถ้ำมืด ในถ้ำมีค้างคาวอาศัยอยู่เยอะชาวบ้านตั้งชื่อ Budhha_reclineตาม ที่เห็นเลย ปัจจุบันบริเวณนี้กลายเป็นที่สมาธิของพระจำพรรษาเพราะเป็นที่เงียบสงบ 12.00 น. อาหารมื้อเที่ยงวันนี้เป็นแบบปิคนิค “อาหารกล่อง” ปูเสื่อที่เตรียมไว้ให้.. จากนั้นเดินทางกลับสู่วัดพระองค์ธม สักการะ โบสถ์ลอยฟ้า รูปปั้นพระพุทธรูปขนาดใหญ่แกะจากก้อนหินธรรมชาติสูงกว่าสิบเมตรเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์มีอายุกาลหลายร้อยปี จากนั้นชม เทวาลัยใต้น้ำ หรือ สหัรรษลึงค์ที่แกะสลักใต้สายน้ำมีขนาดเล็กและใหญ่ตลอดลำธาร น้ำในลำธารนี้ชาวกัมพูชาเชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ ใช้ในการพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒสัจติยา และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาอีกด้วย ให้ท่านอิสระกับน้ำตกตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางกลับสู่เสียมเรียบ 18.00 น. บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร … อยู่ในบริเวณผับสตรีท หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นที่ไนท์มาร์เก็ต และผับสตรีท เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย    เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท ณ โรงแรม
วันที่3: เปิงกมนู – บึงมาลา – โรงเกลือ
เช้า.. หลังอาหารเช้าในห้องอาหารโรงแรมแล้ว พร้อมกันที่ลอบบี้และเช็คเอาท์ จากนั้นขึ้นรถสู่เปิงกมนูชมอัศจรรย์แกะสลักพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ และพระพิฆเนศที่แกะสลักมาพันกว่าปี (การเข้าชมเปิงกมนูมีอยู่สองทางเลือก 1. ลงจากรถแล้วเดินเท้าPerng-Komnu_Visnuประมาณ 3 กิโลเมตร 2.จอดรถไว้ในอำเภอสวายเลอและนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างประมาณ 5 กิโลเมตร) .. หลังชมเปิงกมนูแล้วเดินทางกลับสู่เส้นทางเดิมโดยแวะชมโอทะมอดับ ที่เป็นร่องรอยสกัดหิน เป็นแหล่งตัดหินดาดน้ำเชิงเขาพนมกุเลน สันนิษฐานว่าหินที่ถูกตัดแล้วนำมาสร้างเทวสถานในสมัยโบราณ  จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารมื้อเที่ยง ณ ร้านอาหารหน้าปราสาทบึงมาลา แล้วเชิญท่านชมปราสาทบึงมาลา “นครวัดแห่งทิศตะวันออก” มหาปราสาทกลางดง ที่มีลวดลายคล้ายปราสาทนครวัด แต่ตัวปราสาทถูกทำลายโดยธรรมชาติเนื่องจากเทวสถานแห่งนี้ถูกทอดทิ้งมาหลายร้อยปี เดินชมภาพแกะสลักเกี่ยวกับนิยายในศาสนาฮินดู และเก็บภาพอันสวยงามเต็มด้วยธรรมชาติ จากนั้นนำท่านขึ้นรถกลับสู่ชายแดนโดยสวัสดิภาพและความทรงจำอันดีงาม…
—ติดต่อสอบถามค่าบริการได้นะครับ .. ทัวร์หมู่คณะ ทัวร์ส่วนตัว ดูงาน ติดต่อธุรกิจ จองรถ ที่พัก..
มือถือ:+855 77 688 881  หรือ +855 69 977 773
ไลน์ ID : vuthy.kva.travel
เมล์: info@khmeradvisor.com , khmeradvisor@gmail.com  
เฟสบุ๊ค:http://www.facebook.com/vuthy.kva.travel
http://www.khmeradvisor.com
http://www.kva.travel.com
Advertisements

About นำเที่ยวทั่วกัมพูชา

This is a website of the travel agency of the Kingdom of Cambodia. At this site, you can find the information about Cambodia and what this wonderful country has to offer. Tourism in Cambodia is a major industry; it attracts over tourists. Cambodia’s cultural and diverse attractions can be attributed to its cultural diversity that reflects the country’s rich history dating as far back as the sixth century. Over the centuries, though some of the culture may have evolved, certain traditions survived the test of time and were fortunately handed down through the generations to be appreciated today. These personify the richness of a race of people who once occupy a massive part of continent Asia. KVA Travel, based in Cambodia, is an innovator and engaged company in Cambodia that focuses on the unique and specialized needs for traveler who travel to Cambodia.

Posted on July 3, 2013, in www.aboutvuthy.wordpress.com and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.

%d bloggers like this: