1 วัน รับส่งด่านอรัญฯ- ตลาดโรงเกลือ

เที่ยวนครวัดแบบ 1 วัน รับที่ชายแดนโรงเกลือ อ.อรัญฯ สัมผัสแหล่งมรดกโลกแห่งเมืองพระนคร
ทัวร์ตอนเช้า.. ตลาดโรงเกลือ – เสียมเรียบ – นครวัด

รหัสทัวร์: KVACAM-L001TH

     8.00 น. เจ้าหน้าที่ของ บริษัทขะแมร์แอดไวเซอร์ทัวร์ ให้การต้อนรับท่านตรงที่นัดหมายไว้ ณ ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องดำเนินการผ่านแดนผ่าน ตม. ไทย-กัมพูชา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบเมืองแห่งวัฒนธรรมและ มรดกโลก โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม. ครึ่ง จากนั้นนำท่านชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกคือ มหาปราสาทนครวัด ซึ่งเป็นศาสนสถานสำคัญแห่งหนึ่งของกัมพูชา ห่างจากเมืองเพียงแค่ 7 กม. นครวัดสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้น คริสต์ศตวรรษที่ 12 (ค.ศ 1113-1150) เพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุ นครวัดเชื่อว่าเป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา แนะนำท่านถ่ายภาพสลักนางอัปสร “นางฟ้า” ยิ้มเห็นฟัน ให้ท่านอิสระในการชมความอลังการของนครวัด 12.00 น. นำท่านรับประทานอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหาร Tonle Chatomuk Restaurant บุเฟฟต์นานาชาติแห่งเมืองเสียมเรียบ

ทัวร์ตอนบ่าย ..  นครธม-ตาพรหม-โรงเกลือ

   13.00 น. หลังรับประทานอาหารกลางวันแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนครธม เป็นเมืองหลวงโบราณTaprom_Eastของอาณาจักรกัมพูชาในสมัยโบราณ ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 12 ในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แวะถ่ายรูป ประตูใต้เมืองพระนครธม หรือ สะพานนาราช  ที่มีรูปปั้นเทพและอสูรฉุดพญานาคเป็นสองแถวอย่างสวยงามและเพิ่มพลังให้เมือง โบราณแห่งนี้กลายเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ ซุ้มประตู้เป็นพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ให้ท่านอิสระกับการถ่ายภาพ จากนั้นนำท่านขึ้นรถเข้าเมืองโบราณที่มีกำแพงล้อมรอบ 9 ตารางกิโลเมตร นำท่านชม ปราสาทบายอน เป็นปราสาทสำคัญแห่งหนึ่งของอาณาจักรกัมพูชาสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 12 เพื่อเป็นศาสนสถานของพุทธศาสนานิกายมหายานและเป็นศาสนสถานประจำรัชกาลของ พระองค์ บายอนตั้งอยู่ตรงกลางของเมืองนครธม ปรางค์ทุกองค์ถูกแกะสลักเป็นพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จำนวนกว่าสองร้อยหน้าซึ่งมีรอยยิ้มแตกต่างกันเปรียบเสมือนกับรอยยิ้มด้วย ความเมตตาของผู้Bayon_faceนำ ในยุคนั้น ปราสาทบายอนมีภาพสลักที่อธิบายถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวกัมพูชาในยุคโบราณ ให้ท่านอิสระกับการเก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม หนึ่งในไฮไลท์ที่ได้รับความประทับใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเมื่อได้มา สัมผัสกับเสน่ห์ของศาสนสถานแห่งนี้โดยเฉพาะความเป็นธรรมชาตินี้เอง ตาพรหมมีต้นไม้ขึ้นชอนไชโดยทั่วเสริ่มความสวยงามตระกาลตา ตาพรหมเป็นศาสนสถานซึ่งสร้างในยุคพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศแด่พระมารดาของพระองค์  16.00 น. นำท่านเดินทางสู่ชายแดน กัมพูชา-ไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจและความทรงจำอันดีงามของทริปครั้งนี้

ป.ล. ทริปของท่านเป็นทริปกรุ๊ปเหมา (private) ไม่รวมกับคณะอื่น ยิ่งหลายคนค่าทัวร์ยิ่งลดลง

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและค่าทัวร์ได้ที่:
มือถือ:+855 77 688 881  หรือ +855 69 977 773
ไลน์ ID : vuthy.kva.travel
เมล์: info@khmeradvisor.com ,  khmeradvisor@gmail.com  
เฟสบุ๊ค:http://www.facebook.com/vuthy.kva.travel
เว็บไซต์: www.khmeradvisor.com
Address: Salakanseng Village, Svaydangkom Commune , Siem Reap, Kingdom of Cambodia.
Advertisements

About นำเที่ยวทั่วกัมพูชา

This is a website of the travel agency of the Kingdom of Cambodia. At this site, you can find the information about Cambodia and what this wonderful country has to offer. Tourism in Cambodia is a major industry; it attracts over tourists. Cambodia’s cultural and diverse attractions can be attributed to its cultural diversity that reflects the country’s rich history dating as far back as the sixth century. Over the centuries, though some of the culture may have evolved, certain traditions survived the test of time and were fortunately handed down through the generations to be appreciated today. These personify the richness of a race of people who once occupy a massive part of continent Asia. KVA Travel, based in Cambodia, is an innovator and engaged company in Cambodia that focuses on the unique and specialized needs for traveler who travel to Cambodia.

Posted on July 3, 2013, in www.aboutvuthy.wordpress.com. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.

%d bloggers like this: