ทัวร์ 2 วัน 1 คืน รับส่งด่านอรัญฯ – โรงเกลือ

ทัวร์ 2 วัน 1 คืนสัมผัสมรดกโลกแห่งเมืองพระคนร รับและส่งที่ชายแดนตลาดโรงเกลือ อ.อรัญฯ จ.สระแก้ว ชมนครวัด นครธม บายอน และตาพรหม

วันแรก: โรงเกลือ – เสียมเรียบ – ชมพระอาทิตย์อัสดงที่พนมบาแคง – ระบำอัปสรา

8.00 น. เมื่อถึง ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญฯ จ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่ของ บริษัทขะแมร์แอดไวเซอร์ทัวร์ ให้การต้องรับท่านพร้อมที่จะจัดการAng-Chek-Ang-Chom1เรื่องกระเป๋า เดินทางของท่านและอำนวยความสะดวกในเรื่องผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองเสียมเรียบโดยรถปรับอากาศตามถนน หมายเลข 6 ระยะทาง 154 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ตามเส้นทางผ่านเมืองต่าง ๆ ของกัมพูชา โดยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นทำหน้าที่บรรยายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศ กัมพูชา และประวัติศาสต์ตลอดการเดินทาง 11.30 น. ถึงเมืองเสียมเรียบนำท่านเดินทางสู่ศาลคู่บ้านคู่เมืองของเสียมเรียบ (ศาลหลักเมือง) เพื่อสักการะพระองค์เจก-พระองค์จอม เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ชาวกัมพูชาแวะเวียนกันมาสักการะกันอย่างไม่ขาดลาย และสักการะศาลพญายม “พระยมบาล” ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้กันนั้น ชาวบ้านเรียกว่า “ย่าเทพ” เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์คู่กับศาล พระองค์เจก พระองค์จอม 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Amazone Angkor Restaurant  (Set menu) 13.30 น. หลังอาหารมื้อกลางวันแล้วนำท่านเช็คอินโรงแรมเก็บกระเป๋าเดินทางของท่านและพักผ่อนตามอัธยาศัย 15.30 น. พร้อมที่จะขึ้นรถเดินทางสู่วัดใหม่ หรือทุ่งสังหาร ทุ่งสังหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในร้อยทุ่งสังหารที่มีอยู่ทั่วประเทศกัมพูชา ซึ่งครั้งหนึ่งกัมพูชาตกอยู่ใต้อำนาจการปกครองของเขมรแดง  ณ ยุคนั้นสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาล และสำนักงาน ต่าง ๆ  ได้กลายเป็นห้องขังนักโทษที่ถูกตั้งข้อหาว่ากบฏ ในยุคนั้นชาวกัมพูชาถูกสังหารตายเกือบสามล้านคนสาเหตุเนื่องจากการทำงานหนักBakheng_Sunsetและ ป่วยไม่มียารักษา ทุ่งสังหารวัดใหม่ยังคงเหลือร่องรอยจากการสังหารหมู่เช่น รูปถ่าย และหัวกะโหลก… หลังชมทุ่งสังหารและฟังประวัติเขมรแดงจากไกด์แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่เมือง พระนครโดยแวะซื้อตั๋วชมปราสาท ณ ที่ขายตั๋ว จากนั้นปีนเขา พนมบาแค็ง เป็นภูเขาลูกหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางของเมือง “ศรียโสธรปุระ” เมืองหลวงโบราณในสมัยพระนครบางตำราเรียกว่า(ภูเขากลาง).. พนมบาแค็งเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมืองเสียมเรียบ ท่านสามารถมองเห็นทั่วเมืองเพราะเป็นมุมสูงที่อยู่ใกล้เมืองที่สุด นอกจากนั้นยังเห็นสนามบินนานาชาติ เมืองนครธม บารายแม่บุญตะวันตกและมองเห็นยอดปราสาทนครวัดได้อย่างอย่างชัดเจน บนเขาพนมบาแค็งมีปราสาทหลังหนึ่งมีอายุกาลมาผันกว่าปีและเป็นจุดชมพระ อาทิตย์อัสดงที่นิยมที่สุดของนักท่องเที่ยวอีกด้วย 18.00 น. พร้อมที่จะรวมคณะขึ้นรถและกลับสู่เมืองเสียมเรียบ 18.30 น. อาหารมื้อค่ำมื้อนี้รับประทาน ณ ภัตตาคาร Tonle Mekong Restaurant (Buffet) พร้อมชมการแสดงระบำอัปสรา “ศิลปะนาฏศิลป์” ของกัมพูชา “การแสดงจัดที่ภัตตาคารนั้นเอง” เสร็จแล้วพาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2:  ตาพรหม – นครธม – นครวัด – โรงเกลือ

วันนี้เป็นโปรแกรมเที่ยวชมศาสนสถานโบราณมรดกโลกแห่งเมืองพระนคร  7.30 น. หลังอาหารมื้อเช้าแล้ว พร้อมกันที่ล็อบบี้และเช็คTaprom_Eastเอาท์โรงแรมจัดกระเป๋าเดินทางของท่านขึ้นรถ แล้วนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม หนึ่งในไฮไลท์ของโปรแกรมเที่ยวของทริปครั้งนี้ ตาพรหมได้รับความประทับใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากใครๆ ก็อยากมาสัมผัสกับเสน่ห์ของโบราณสถานแห่งนี้โดยเฉพาะความเป็นธรรมชาตินี้เอง ในบริเวณของปราสาทตาพรหมมีต้นไม้เนื้ออ่อนชนิดหนึ่งชาวกัมพูชาเรียกว่า ต้นสปง และ ต้นไทร ขึ้นชอนไชโดยทั่วเสริ่มความสวยงามตระกาลตา  ศาสนสถานอันสวยงามแห่งนี้สร้างในยุคพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศแด่พระมารดาของพระองค์  09.30 น. หลังชมความสวยงามของตา พรหมแล้วพาท่านชมเมือง นครธม เป็น เมืองหลวงโบราณของอาณาจักรเขมรสมัยโบราณ ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 12 ในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หลังจากพระองค์ขับไล่กองทัพที่เป็นศัตรูก่อนหน้านั้นเคยยึดครองเมืองพระนคร มา 4 ปี คือชาว”จาม” จากอาณาจักรจามปาซึ่งตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศเวียดนามปัจจุบัน เข้าในบริเวณนครธมโดยผ่านประตู้ชัยนั่งรถชมสนามหลวง ลานช้าง ล้านพระเจ้าขี้เรื้อน และปราสาทนางสิบสองซึ่งอยู่ใกล้พระราชวังหลวงของสมัยโบราณ  พร้อมที่จะจอดรถให้ท่านลงตรงใจกลางของเมืองนครธมและนำท่านชม ปราสาทบายอน เป็น ปราสาทสำคัญแห่งหนึ่งของอาณาจักรเขมรสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 12 เพื่อเป็นศาสนสถานของพุทธศาสนานิกายมหายาน และเป็นศาสนสถานประจำรัชกาลของพระองค์ “พระเจ้าชัยวรมันที่ 7.. บายอนตั้งอยู่ตรงกลางของเมืองนครธม ปรางค์ทุกองค์ถูกแกะสลักเป็นหน้าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จำนวนกว่าสองร้อยหน้าซึ่งมีรอยยิ้มที่แตกต่างกัน ชาวฝรั่งตั้งชายา ให้ว่าเป็น “เมืองแห่งรอยยิ้ม” อิสรกับการถ่ายภาพ แนะนำท่านเดินวนชมระเบียงทิศใต้เป็นภาพBayon_faceสลัก ที่ผู้แกะสลักอธิบายเกี่ยวกับ ชีวิตประจำวันของชาวกัมพูชาในสมัยนั้น ร่วมมีการประมง, ล่าสัตว์, เลี้ยงลูก, การค้าขาย, การละเล่นต่าง ๆ และการพนัน ฯลฯ ผู้มาเที่ยวชมปราสาทบายอนย่อมไม่พลาดที่จะเดินเลาะชมภาพสลักเหล่านี้และหลาย คนเพลินจนคิดว่าเขาก็อยู่ในเหตุการนั้นด้วย  นำท่านขึ้นสู่ชั้น3ถ่ายภาพจมูกชนกันกับพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เป็นที่นิยมที่สุดของนักท่องเที่ยวทั้งคนท้องถิ่นและต่างชาติเพราะถือว่า เป็นไฮไลท์ของปราสาทบายอนเช่นกัน แวะถ่ายรูปสะพานนาคราช “ประตูใต้” เป็นหนึ่งใน 5 ประตูของเมืองนครธม ประตูใต้มีรูปปั้นเทพและอสูรฉุดพญานาคจำลองจากนิยาย เรื่องการกวนเกษียรสมุทรของศาสนาฮินดู (ซุ้มประตูของเมืองนครธมเป็นภาพสลัก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร มีอยู่ครบทั้ง 5 และมีลักษณะคล้ายๆกัน) 12.00 น. บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหาร Tonle Chatomuk (Buffet) 13.00 น. พร้อมที่จะนำพาท่านสัมผัสกับความอลังการของ มหาปราสาทนครวัด เป็น ศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนครห่างจากเมืองนครหลวง(นครธม)เพียงแค่ ๑.๕ กม. นครวัดสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้น คริสต์ศตวรรษที่ 12 (ค.ศ 1113-1150) เพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธ.. นครวัดเชื่อว่าเป็นศาสนสถานของAngkor-Wat-3ศาสนา ฮินดูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา โดยเราสามารถพบเห็นรูปปราสาทนครวัดที่ปรากฏในธงชาติของกัมพูชาหลายยุคหลาย สมัย.. อิสระกับการเก็บภาพแห่งความสวยงามและมหัศจรรย์ของมุมต่าง ๆ ”โดยมีไกด์แนะนำ” สิ่งที่แนะนำท่านคือภาพสลักนางอัปสรยิ้มเห็นฟัน ใน บริเวณปราสาทนครวัดมีเพียงองค์เดี่ยว หรือพูดได้ว่า 1 ใน 1800 กว่าองค์ อีกมุมที่ต้องเก็บภาพเป็นที่ระลึกหรือถือว่าเป็นภาพไฮไลท์ของนครวัดคือตรง ริมสระน้ำเป็นเงาปราสาทนครวัดสะท้อนในน้ำและปรางค์ 5 ยอด นอกจากนั้นยังมีภาพนางอัปสรเซ็กซี่ที่สุดที่นุ่งกางเกงขาสั้น ขึ้นชั้น 3 เป็นชั้นสูงที่สุดของนครวัดเพือชมบรรยากาศและวิวอันสวยงามโดยรอบมหาปราสาท แห่งนี้..15.30 น. หลังสัมผัสความอลังการของมหาปราสาทนครวัดแล้วพร้อมที่จะรมคณะและขึ้นรถส่ง ท่านกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจและความทรงจำอันดีงามของทริปครั้ง นี้ เจ้าหน้าที่ของบริษัท ขะแมร์แอดไวเซอร์ทัวร์ ที่ชายแดนก็จะรอรับท่านเพื่อจัดการเรื่องกระเป๋าเดินทางและอำนวยความสะดวกจน ถึงตลาดโรงเกลือ อ.อรัญฯ จ.สระแก้ว*****ขอบคุณที่เลือกใช้บริการครับ*****

   สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่:
E-mail: info@khmeradvisor.com   l   Line ID: vuthy.kva.trvael   l   Skype: Vuthy (Khmer Advisor)
Hotline: +855 77 688 881  หรือ +855 88 468 88 85   l    Website: http://www.khmeradvisor.com

Advertisements

About นำเที่ยวทั่วกัมพูชา

This is a website of the travel agency of the Kingdom of Cambodia. At this site, you can find the information about Cambodia and what this wonderful country has to offer. Tourism in Cambodia is a major industry; it attracts over tourists. Cambodia’s cultural and diverse attractions can be attributed to its cultural diversity that reflects the country’s rich history dating as far back as the sixth century. Over the centuries, though some of the culture may have evolved, certain traditions survived the test of time and were fortunately handed down through the generations to be appreciated today. These personify the richness of a race of people who once occupy a massive part of continent Asia. KVA Travel, based in Cambodia, is an innovator and engaged company in Cambodia that focuses on the unique and specialized needs for traveler who travel to Cambodia.

Posted on July 3, 2013, in www.aboutvuthy.wordpress.com. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.

%d bloggers like this: