นครวัด นครธม 4 วัน 3 คืน เดินทางโดยรถ

4วัน 3 คืน สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ของโลก มหาปราสาทนครวัด นครธม ตาพรหม บันทายศรี เทวาลัยใต้น้ำ โบสถ์ลอยฟ้า และน้ำตกพนมกุเลน และชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่หมู่บ้านลอยน้ำในทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รหัสทัวร์:KVACAM-L005TH

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก: ตลาดโรงเกลือ – เสียมเรียบ – โตนเลสาบ  –ระบำอัปสรา เช้า: ถึงตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้การต้อนรับ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ ปอยเปต ประเทศกัมพูชา นำท่านขึ้นรถปรับอากาศท้องถิ่นเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบระยะทาง 154 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง เที่ยง: บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร Amazon Angkor Restaurantจากนั้น สักการะAng-Chek-Ang-Chom1 ศาลเจ้าเจ๊ก เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมพระราชวังพระเจ้าสีหนุจากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองของกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ เย็น: จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเสียมเรียบและรับประทานอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร Angkor Mondial Restaurantเป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์ ระบำอัปสรา หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นที่ไนท์มาร์เก็ต และผับสตรีท เลือกซื้อของฝาก จากนั้นเชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย   วันที่ 2: พนมกุเลน – เทวาลัยใต้น้ำ – โบสถ์ลอยฟ้า – น้ำตกพนมกุเลน – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกอร์ – ทุ่งสังหาร เช้า: บริการอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นนำคณะเดินทางสู่เขา พนมกุเลน “เขาลิ้นจี่” บนเทือกเขาพนมกุเลนเป็นต้นน้ำลำธารที่ไหลผ่านรูปสลักซึ่งเชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ ซึ่งใช้ในการพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒสัจติยาและพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ “พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี” พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักกัมพูชาอีกด้วย นำท่านชม วัดพระองค์ธม หรือ โบสถ์ลอยฟ้า มีพระพุทธรูปองค์ทีแกะสลักก้อนหินขนาดใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขึ้นโดยฐานยังเป็นก้อนหินอยู่ จากนั้นนำท่านชม เทวาลัยใต้น้ำ เชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของสรรพชีวิต ซึ่งมีศิวลึงค์นั้นก็คืออวัยวะเพศชายแทนให้พระศิวะ และฐานโยนีที่ล้อมรอบศิวลึงค์ก็คืออวัยวะเพศของเพศหญิง ชาวฮินดูเชื่อว่าตราบใดที่อวัยวะทั้งสองยังอยู่ด้วยกัน ตราบนั้นโลกจะอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง ศิวลึงค์และโยนีที่แกะใต้น้ำแห่งนี้มีประมาณ 1000 กว่าองค์ 12.00 น. ณ ร้าน Pka Chan Restaurant จากนั้นให้ท่านอิสระกับการชมน้ำตกที่ไหลลงเป็นLingasม่านท่ามกลางราวไพรที่โอบล้อมและเป็นสถานที่นี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้ เดินทางกลับเข้าสู่เมืองเสียมเรียบ แล้วนำท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกอร์ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมกัมพูชาตั้งแต่อดีตยันถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกอร์มีการจัดแสดงรูปปั้นที่มีอายุกาลมาเป็นร้อยพันปีดังเช่น พระพุทธรูป พระนารายณ์ ฯลฯ นอกจากนั้นมีการนำเสนอโดยระบบเทคโนใหม่ตามแบบสไลด์โชว์ที่มีหลายภาษา ใช้เวลาในการเยี่ยมชมประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดใหม่ หรือทุ่งสังหาร เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวประสงค์ที่จะไปศึกษาเกี่ยวกับการสังหารหมู่ในกัมพูชาในยุคเขมรแดง วัดใหม่เป็นหนึ่งในสถานที่สังหารคนในยุคนั้น โดยเราสามารถเห็นหัวกะโหลกเป็นร้อยที่ถูกสังหาร เย็น: บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร Cafe Lodge Restaurant หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นที่ไนท์มาร์เก็ต และผับสตรีท เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย   เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท ณ โรงแรม วันที่ 3: บันทายศรี – นครวัด – นครธม – บายอน – ตาพรหม – พระอาทิตย์ตกที่พนมบาแคง เช้า: บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรีAngkor-Wat-3 ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงาม ชมโคปุระหรือซุ้มประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ ในภาษาเขมร เรียกว่า “บันเตีย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านๆจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ  จากนั้นนำท่านขึ้นรถแล้วเดินทางกลับสู่นครวัดระหว่างทางแวะหมู่บ้านโอทอป หรือหมู่บ้านทำน้ำตาลที่มีชื่อเสียงของกัมพูชา อิสระกับการช้อปปิ้งน้ำตาลปึกและเครื่องจักสาน เดินทางสู่ มหาปราสาทนครวัด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น รามเกียรติ์ มหาภารตะยุทธ การยกทัพของชาวกัมพูชา และภาพการกวนเกษียรสมุทรเป็นต้น ให้ท่านอิสระกับการเก็บภาพของสิ่งมหัศจรรย์แห่งนี้ เที่ยง: บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Khmer Charming Restaurant จากนั้นเดินทางBayon_faceสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดาของพระองค์ ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคตดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกตและโชว์ในความเป็นธรรมชาติอันงดงามตระกาลตา หลังชมความสวยงามของตาพรหมแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายอน สัมผัส”รอยยิ้มบายอน” เป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาทของกัมพูชาในยุครุ่งโรจน์ คือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดใหญ่ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์พระโพธิสัตว์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชนทั่วอาราจักรแนะนำท่านเชมระเบียงคดที่มีการแกะสลักเรื่องราววิถีชิวิตของชาวกัมพูชาในสมัยโบราณ มีการค้าขาย การปติบัติขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ แล้วเชิญท่านขึ้น เขาพนมบาแคง ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นปรางค์ปราสาทนครวัดได้อย่างชัดจากมุมหนึ่งของปราสาทพนมบาแคงด้วยครับ เย็น: บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นที่ไนท์มาร์เก็ต และผับสตรีท เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย   เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท ณ โรงแรม วันที่ 4: วัดพระพรหมรัตน์ – ศูนย์ศิลปาชีพอังกอร์ ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) – ตลาดโรงเกลือ เช้า: บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมแล้วดำเนินการเช็คเอาท์ นำท่านขึ้นรถเดินทางสู่KAF97W9PPOP_ourstory2วัดพระพรหมรัตน์ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาร้อยปีตั้งอยู่กลางเมืองเสียมเรียบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ศิลปาชีพอังกอร์ ชมฝีมือวาดภาพของคนใบ้และเด็กกำพร้า ชมแกะสลักหิน ทองแดง เงิน และไม้แกละสลัก เลือกซื้อสิ่งเหล่านี้ในหอจัดจำหน่าย จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) ให้ท่านเลือกซื้อของฝากอาทิ ผ้าพื้นเมือง, เสื้อยืดลายนครวัด, ผ้าพันคอ และ ปลากรอบ จากนั้นเดินทางสู่ตลาดโรงเกลือโดยแวะรับประทานอาหารกลางวันในเมืองศรีโศภณ เที่ยง: บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Rainbow Restaurant บ่าย: ออกเดินทางกลับสู่ชายแดนโดยสวัสดิภาพและความทรงจำอันดีงาม

ป.ล. ทริปของท่านเป็นทริปกรุ๊ปเหมา (private) ไม่รวมกับคณะอื่น ยิ่งหลายคนค่าทัวร์ยิ่งลดลง

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและค่าทัวร์ได้ที่:
มือถือ:+855 77 688 881  หรือ +855 12 862 081
ไลน์ ID : vuthy.kva.travel
เมล์: info@khmeradvisor.com l  khmeradvisor@gmail.com  l khmeradvisor@yahoo.com
Skype: vuthy (khmer Advisor)
เฟสบุ๊ค:http://www.facebook.com/vuthy.kva.travel
เว็บไซต์: www.khmeradvisor.com
Address: Salakanseng Village, Svaydangkom Commune , Siem Reap, Kingdom of Cambodia.
Advertisements

About ไกด์ วุฒิ

This is a website of the travel agency of the Kingdom of Cambodia. At this site, you can find the information about Cambodia and what this wonderful country has to offer. Tourism in Cambodia is a major industry; it attracts over tourists. Cambodia’s cultural and diverse attractions can be attributed to its cultural diversity that reflects the country’s rich history dating as far back as the sixth century. Over the centuries, though some of the culture may have evolved, certain traditions survived the test of time and were fortunately handed down through the generations to be appreciated today. These personify the richness of a race of people who once occupy a massive part of continent Asia. KVA Travel, based in Cambodia, is an innovator and engaged company in Cambodia that focuses on the unique and specialized needs for traveler who travel to Cambodia.

Posted on June 6, 2014, in www.aboutvuthy.wordpress.com and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.

%d bloggers like this: