อรัญฯ-เสีนมเรียบ-นครวัด 3วัน2คืน

3วัน 2 คืน สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ของโลก มหาปราสาทนครวัด นครธม ตาพรหม บันทายศรี  และชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่หมู่บ้านลอยน้ำในทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รหัสทัวร์:KVACAM-L003TH
วันแรกของการเดินทาง
8.00 น. รับที่โรงเกลือ- เสียมเรียบ –ทานมื้อกลางวัน – ศาลหลักเมือง – ทุ่งสังหาร – โตนเลสาบ –ทานมื้อค่ำ – ส่งที่พัก
วันที่สองของการเดินทาง
นครธม – บายน – บาปวน – ลานช้าง – ตาพรหม – ทานมื้อกลางวัน – บันทายสรี –นครวัด – พระอาทิตย์ตกที่บาแคง – ทานมื้อค่ำ– ส่งที่พัก
วันที่สามของการเดินทาง
วัดพระพรหมรัตน์- ศูนย์ศิปชีพอังกอร์ – ตลาดเก่า – ทานกลางวัน – ส่งกลับชายแดน แวะหมู่บ้านแกะสลัก
—ติดต่อสอบถามค่าบริการได้นะครับ .. ทัวร์หมู่คณะ ทัวร์ส่วนตัว ดูงาน ติดต่อธุรกิจ จองรถ ที่พัก..
มือถือ:+855 77 688 881  หรือ +855 69 977 773
ไลน์ ID : vuthy.kva.travel
เมล์: info@khmeradvisor.com , khmeradvisor@gmail.com  
เฟสบุ๊ค:http://www.facebook.com/vuthy.kva.travel
http://www.khmeradvisor.com
http://www.kva.travel.com
ด่านล่างเป็นโปรแกรมทัวร์เต็มครับ

วันแรก:  ตลาดโรงเกลือ – เสียมเรียบ – เจ้าเจก เจ้าจอม – ทุ่งสังหาร โตนเลสาบ  – ระบำอัปสรา (–/L/D)
8.00 น. ถึงตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้การต้อนรับและนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ อ. ปอยเปต ประเทศกัมพูชาแล้วนำท่านขึ้นรถปรับอากาศท้องถิ่นเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ ระยะทาง 154 กม. โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง
12.00 น. ทานมื้อกลางวัน ณ ร้าน..
13. น. หลังอาหารนำท่านสักการะ ศาลหลักเมือง “ศาลเจ้าเจ๊ก เจ้าจอม และ ย่าเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเสียมเรียบ เชื่อว่าเป็นที่ศักดิสิทธิ์ของเมืองเสียมเรียบและชาวกัมพูชาทั้งประเทศไม่พลาดในการเข้ามาสักการะเมื่อมาเยี่ยมเยือนเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งแห่งนี้เพื่อขอความสุขความเจริญ และความสำเร็จ และความปลอดภัยในการเดินทาง จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปหน้าพระราชตำหนักของพระมหากษัตริย์ เป็นพระราชเก่าแก่สร้างเพื่อเป็นที่พำนักเมื่อยามพระมหากษัตริย์เสด็จราชการหรือเยี่ยมเยือนราษฎรในเสียมเรียบ จากนั้นชมวัดใหม่ทุ่งสังหาร” ที่เป็นร่องรอยประวัตศาสตร์ของการสังหารหมู่ในยุคเขมรแดงเมื่อปี ค.ศ 1975 – 1979 บริเวณวัดใหม่เป็นหนึ่งในร้อยๆทุ่งสังหารทั่วประเทศกัมพูชาที่ยังเหลือหลักฐานได้อย่างแน่ชัดคือกระดูก และหัวกะโหลกเหยื้อที่ถถูกฆ่าในสมัยนั้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองของกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ
18.00 น. บริการอาหารมื้อเย็น  ณ ภัตตาคาร Tonle Mekong Restaurant เป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมดูโชว์ ระบำอัปสรา จากนั้นเชิญท่านเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่สอง: บันทายศรี – นครวัด – นครธม – บายอน – ตาพรหม – พระอาทิตย์ตกที่พนมบาแคง (B/L/D)
8.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก แล้วนำคณะสู่ ปราสาทบันทายศรี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงาม ชมโคปุระหรือซุ้มประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ ในภาษาเขมร เรียกว่า “บันเตีย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านๆจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ  จากนั้นนำท่านขึ้นรถแล้วเดินทางกลับสู่นครวัดระหว่างทางแวะ หมู่บ้านโอทอป หรือหมู่บ้านทำน้ำตาลที่มีชื่อเสียงของกัมพูชา  ให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งน้ำตาลปึกและเครื่องจักสาน จากนั้นเดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น รามเกียรติ์ มหาภารตะยุทธ การยกทัพของชาวกัมพูชา และภาพการกวนเกษียรสมุทรเป็นต้น ให้ท่านอิสระกับการเก็บภาพของสิ่งมหัศจรรย์แห่งนี้
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร …
13.00 น. เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดาของพระองค์ ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคตดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกตและโชว์ในความเป็นธรรมชาติอันงดงามตระกาลตา หลังชมความสวยงามของตาพรหมแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายอน สัมผัส”รอยยิ้มบายอน” เป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาทของกัมพูชาในยุครุ่งโรจน์ คือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดใหญ่ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์พระโพธิสัตว์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชนทั่วอาราจักรแนะนำท่านเชมระเบียงคดที่มีการแกะสลักเรื่องราววิถีชิวิตของชาวกัมพูชาในสมัยโบราณ มีการค้าขาย การปติบัติขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ  แล้วเชิญท่านขึ้น เขาพนมบาแคง ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นปรางค์ปราสาทนครวัดได้อย่างชัดจากมุมหนึ่งของปราสาทพนมบาแคงด้วยครับ
18.00 น. บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร .. หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นที่ไนท์มาร์เก็ต และผับสตรีท เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย    22.00 น. เชิญท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท ณ โรงแรม
วันที่สาม: วัดพระพรหมรัตน์  – ศูนย์ศิลปาชีพ – ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ – ตลาดโรงเกลือ (B/L/–)
8.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วดำเนินการเช็คเอาท์นำท่านขึ้นรถเดินทางสู่
วัดพระพรหมรัตน์ วัดสร้างใหม่ แต่มีที่มาที่ไปของวัดที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย ภายในพระวิหารของวัด มีพระนอนศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างด้วยกาบเรือของพระชื่อดังที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวกัมพูชา มาตั้งแต่สมัย พ.ศ.1900 ภาย ในโบสถ์มีพระประธานที่ถูกสร้างอย่างเรียบง่าย แต่หากเดินไปทางด้านหลังพระองค์ใหญ่นั้น นักท่องเที่ยวก็จะได้พบพระนอน ที่นอนซ่อนตัวอยู่ด้านหลังอย่างน่าเลื่อมใส จากนั้นเดินทางสู่ ศูนย์ศิลปาชีพอังกอร์ ชมฝีมือวาดภาพของคนใบ้และเด็กกำพร้า ชมแกะสลักหิน ทองแดง เงิน และไม้แกละสลัก เลือกซื้อสิ่งเหล่านี้ในหอจัดจำหน่ายที่มีจัดไว้ จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) ให้ท่านเลือกซื้อของฝากอาทิ ผ้าพื้นเมือง, เสื้อยืดลายนครวัด และลายต่างๆ ผ้าพันคอ ภาพวาด ภาพแกะสลัก ปลากรอบ ปลาแห้ง และกุนเชียง
12.00 น. ประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00 น. เดินทางสู่ตลาดโรงเกลือโดยแวะ หมู่บ้านแกะสลักหินทราย ที่ขึ้นชื่อของกัมพูชา เป็นผลิตภัณฑ์เลียนแบบของเก่าเช่น พระพุทธรูป เทวรูป รูปปั้นพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และนางอัปสรเป็นต้น  นอกจากนั้นยังมีหินลับมีด ครก ของใช้และประดับในบ้านหลายนานาชนิดที่มีการจัดจำหน่ายในราคากันเอง
16.00 น. เดินทางถึงชายแดนให้ท่านอิสระกับการเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีที่บ่อนชายแดนแล้วพนักงานของบริษัทนำพาท่านทำพิธีผ่านแดนกลับสู่ฝั่งไทย อิสระกับการช้อปปิ้งของฟากที่ตลาดโรงเกลือเป็นตลาดใหญ่แห่งหนึ่ง ณ ชายแดน ไทย-กัมพูชา ที่มีสินค้าลากหลายจากประเทศจีน เวียดนามและกัมพูชาที่แบ่งเป็นโซน ๆ อย่างเช่นรองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ผ้าห่ม ผ้าม่าน เสื้อผ้า มือหนึ่งและมือสอง จากนั้นส่งท่านขึ้นรถกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพและความทรงจำอันดีงามในทริปครั้งนี้ครับ
***ขอบคุณที่ใช้บริการครับผม***
 
Advertisements

About นำเที่ยวทั่วกัมพูชา ทัวร์กัมพูชา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ของเรานะครับ เรายินดีให้คำปรึกษาท่านในด้านท่องเที่ยวและธุรกิจแห่งกัมพูชา เราจัดทริปท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม และส่วนตัว แบบครอบครัว เพื่อนๆ องค์กรเอกชน หรือ ราชการ รับจัดประชุมสัมนา ติดต่อธุรกิจการค้า ทริปเที่ยวชมปราสาทโบราณ ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี ทริปคาราวานและพจญภัย กับท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กางเต้นท์และกิจกรรมต่างๆ ติต่อเราได้ที่ ไลน์ไอดี: 069977773 หรือ vuthyso.kva.travel โทร: +069977773 เมล์: khmeradvisor@gmail.com

Posted on June 6, 2014, in www.aboutvuthy.wordpress.com and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.

%d bloggers like this: